Steun ons en help Nederland vooruit

Wijchen is in 2040 energieneutraal

Wijchen wordt echt energieneutraal, dat geldt niet alleen voor gebouwen (huizen en bedrijven), maar ook voor vervoer.

Voor het klimaat is het 1 minuut voor 12! D66 wil dat Wijchen een schone, groene en duurzame gemeente wordt. De ambitie van het huidige college is om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit mooie voornemen heeft in de afgelopen vier jaren niet geleid tot veel daden. Beleid wordt verschoven naar de toekomst. Wijchen moet snel aan de gang en iedereen is nodig: overheid, inwoners en ondernemers.

Ervan uitgaan dat de buren windmolens neerzetten en Wijchen daarvan kan meeprofiteren getuigt van weinig daadkracht. Wijchen moet zelf aan de slag. Inzetten op de energietransitie (verminderen van energieverbruik en fossiele energie vervangen door duurzame energie) levert kansen op voor lokale bedrijvigheid en maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

D66 realiseert zich dat de zorg voor een goed milieu op de korte termijn niet altijd de goedkoopste oplossingen zal brengen, maar niet investeren in de toekomst heeft ook een prijs. De gemeente dient op terreinen van milieu en duurzaamheid een voorbeeldrol te vervullen en een ondersteunende rol te spelen bij initiatieven uit de samenleving.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Inzetten op windmolens om de energiedoelen te kunnen halen.De regels en betrokkenheid van burgers bij duurzaamheidsprojecten zoals windenergieworden regionaal afgestemd.
 • In elke aanbesteding een paragraaf opnemen waarbij aantoonbaar duurzaam geproduceerd en/of geleverd dient te worden.
 • Bij subsidie van bijvoorbeeld sportclubs en dergelijke duurzaamheid verplichten.
 • Faciliteren en ontzorgen van initiatieven voor grootschalige installaties voor duurzame energie. Rekening houdend met eventuele schadelijke neveneffecten.
 • Geen onnodige belemmeringen bij aanvragen uit de markt voor zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed.
 • Investeren in natuur- en duurzaamheidseducatie door mensen proactief informatie te geven.
 • Een ambitieus gemeentelijk milieubeleidsplan waarbij de effecten van beleid periodiek worden gemeten.
 • Elektrisch rijden verder stimuleren door uitbreiding van laadpalen op centrale parkeerplaatsen.
 • Verminderen van verbruik energie door de gemeente met meetbare doelen. Onder andere door meer LED verlichting en intelligente (straat)verlichting.
 • Onderzoeken van mogelijkheden om wagenpark gemeente op elektrisch / waterstof te laten rijden.
 • Bevorderen gebruik nieuwe technologieën, groene energie en afbouwen fossiele energie.
 • Verder scheiden van afvalstromen, o.a. door verwerking luiers bij zorginstellingen en gezinnen.
 • Nieuwe woningen niet langer op het gasnetwerk aansluiten wanneer de wettelijke grondslag geregeld is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018