Steun ons en help Nederland vooruit

Werk en een redelijk inkomen voor iedereen

Het hebben van inkomen en werk is voor veel mensen een noodzaak om zich deelnemer te voelen aan de maatschappij.

Veel mensen voelen zich pas gewaardeerd in de samenleving als zij werkzaam zijn en zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. Om mee te kunnen doen en gebruik te kunnen maken van de geboden kansen is het van belang dat dit ook financieel mogelijk is. Met name voor jongeren en mensen met een arbeidsbeperking is dit vaak een van de redenen dat zij al in een ongelijke startpositie terechtkomen.

Ondanks dat het vinden en behouden van werk weer makkelijker verloopt, hebben bepaalde groepen nog steeds grote moeite om uit een uitkeringssituatie te komen of te blijven. Omdat dit veelal betekent dat mensen al of niet tijdelijk financieel krap komen te zitten, heeft de gemeente Wijchen de afgelopen jaren de toegang tot de bestaande instrumenten verbeterd. Toch kunnen nog veel mensen niet meedoen.

Om te zorgen dat iedereen wel kan meedoen in de samenleving wil D66 zorgen dat iedereen in Wijchen gelijke kansen heeft op basisvoorzieningen en startmogelijkheden en dat niemand hier gediscrimineerd wordt. D66 wil zorgen dat mensen die in een bijstandsuitkering zitten zo min mogelijk belemmeringen ondervinden bij pogingen om zelfstandig uit deze situatie te komen. De gemeente Wijchen zal open moeten staan voor initiatieven en experimenten met de bijstand moeten omarmen. Digitalisering en robotisering leiden immers tot andere opvattingen over werk.

Als de gemeente invloed heeft op werk dan staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel en kijkt zij of ZZP-ers meegenomen worden. Met betrekking tot het eigen personeelsbeleid heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en dient vooral uit te gaan van wat de mensen wel kunnen en niet van de beperkingen.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

  • De verstrekking van maatregelen op het gebied van bijzondere bijstand moeten niet abrupt bij een hoger inkomen, maar in een glijdende schaal naar verhouding van het inkomen aflopen.
  • Schuldhulpverlening en armoede bestrijding moeten modern en makkelijk te vinden en toegankelijk zijn.
  • Schulden moeten voorkomen worden door een preventieve aanpak.
  • Iedereen die daarom vraagt moet meegenomen worden in de toeleiding naar werk. Onder andere door scholing, werkervaringsplaatsen of vrijwilligerswerk.
  • Wijchen ontwikkelt met voortvarendheid initiatieven om, mede middels experimenten, de uitstroom uit de bijstand te bevorderen.
  • Wijchen is alert op discriminatie, buitensluiten en ongelijke kansen.
  • De gemeente moet bij vacatures zorgen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om te solliciteren.
  • De gemeente dient bij voortduring werkgevers te informeren over maatregelen die het in dienst nemen van personeel makkelijker maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018