Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten stellingen Kieskompas

Veiligheid

1. In de woonkernen moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dit ten koste van de privacy
Helemaal niet mee eens
Er is al cameratoezicht bij het station, in het centrum en op bedrijventerreinen. Cameratoezicht moet terughoudend worden ingezet. Inwoners hebben recht op privacy en dat grondrecht weegt zwaarder dan de “schijnveiligheid” van camera’s in de openbare ruimte. Er is op dit moment geen enkele aanleiding om cameratoezicht in te zetten. Wijchen is een veilige gemeente. Indien er noodzaak is (zoals bijvoorbeeld bij de autobranden een aantal jaren geleden) kan er tijdelijk en heel lokaal gebruik worden gemaakt van camera’s.

2. De gemeente moet meer inzetten op preventie, in plaats van op een harde aanpak van hangjongeren
Helemaal mee eens
“Hangjongeren” doen niets verkeerd, zij zoeken een plek om samen te komen. Dat anderen daar (over-)last van ervaren, betekent niet dat je hard  moet optreden. Aan de andere kant is er een risico dat deze jongeren criminaliseren, inzetten op preventie is van groot belang. Deze jongeren moeten in beeld zijn bij het jongerenwerk.
Veiligheid in de openbare ruimte is essentieel. Niemand is vrij om de vrijheid van een ander aan te tasten of om verbaal of fysiek geweld te gebruiken. Je vrij kunnen bewegen in het dagelijks verkeer hoort ook bij het gevoel van veiligheid.

3. Op oudjaarsdag mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij
Mee eens
D66 Wijchen diende in 2016 al vragen in over een centrale locatie voor het afsteken van vuurwerk. Vooral omdat het steeds moeilijker wordt om illegaal vuurwerk te weren uit Nederland, nemen de risico’s steeds meer toe. De tolerantie over dit onderwerp neemt daarentegen steeds verder af. Als gemeente kun je wachten tot het afsteken van vuurwerk door particulieren verboden wordt, maar je kunt ook nu al anticiperen. Ieder jaar wordt er door de gemeente een vuurwerkshow georganiseerd tijdens de kermis.

4. De gemeente moet extra investeren in de verkeersveiligheid rondom scholen
Neutraal
De verkeerssituatie rondom scholen in Wijchen is veilig. D66 ziet liever initiatieven om meer mensen met de fiets naar school te laten gaan, dan te investeren in de infrastructuur.

Sociaal Beleid

5. De gemeente moet meer geld uittrekken voor armoedebestrijding, ook als daarvoor de lokale lasten moeten stijgen
Helemaal mee eens
Iedereen in Wijchen moet kunnen meedoen. Mensen die het (tijdelijk) financieel tegenzit, moeten actief worden benaderd en geholpen met als doel, dat ze het op termijn weer zelf kunnen. D66 Wijchen zorgde voor meer steun voor schoolgaande kinderen uit arme gezinnen, en ook voor steun aan ZZP-ers. D66 riep op om mensen die al lang in de bijstand zitten flexibeler en actiever te benaderen. D66 pleitte voor focus op schuldhulpverlening en preventie, vooral bij jongeren.

6. De gemeente mag opvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers
Mee eens
Wij vinden het een principekwestie, dat alle mensen in Nederland fatsoenlijk worden behandeld. Dat betekent dat mensen niet gedwongen moeten worden om op straat te leven.

7. De gemeente moet meer geld uittrekken om vluchtelingen te helpen inburgeren
Helemaal mee eens
Het is van belang dat nieuwe Nederlanders zo snel mogelijk een plek en een netwerk krijgen in Wijchen, zodat zij een zelfstandig leven kunnen inrichten en volwaardig onderdeel uit kunnen maken van onze gemeenschap. Zet alle zeilen bij in inburgeringstrajecten zodat nieuwkomers snel hun weg in onze samenleving kunnen vinden.

8. Er moet meer worden geïnvesteerd in de ouderenzorg
Neutraal
De zorg in Wijchen moet voor iedereen goed toegankelijk zijn, waarbij inwoners zelf de regie kunnen houden over de invulling van hun leven.
In het voorkomen van zorg en het verkleinen van gezondheidsverschillen kan Wijchen veel breder inzetten. Ondersteuning van projecten in het onderwijs, wonen en werken geven gelijke kansen op het gebied van gezondheid. De gemeente dient waar mogelijk aan te sluiten bij projecten en initiatieven die de gezondheid bevorderen. Om de kans op vroeg signalering te vergroten zal voortdurend aandacht besteed moeten worden aan vereenzaming en afzondering van zowel jong als oud.

9. Bij het inkoopbeleid moet de gemeente voorrang geven aan bedrijven die mensen met een beperking aan het werk helpen
Mee eens
De overheid heeft een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven en organisaties in Wijchen. Door zelf maatregelen te nemen of indirect bij te dragen aan de integratie van mensen met een arbeidsbeperking.

10. Om kosten te besparen, mag de gemeente loketten sluiten en diensten digitaal aanbieden
Helemaal niet mee eens
De overheid moet voor iedereen laagdrempelig toegankelijk blijven. Voor een deel van de bevolking zal dat digitaal zijn en voor een ander deel is dat nog steeds fysiek. Beide kanalen moeten in stand blijven.
Informatie en diensten moeten goed toegankelijk zijn. Dat betekent een aantrekkelijke, overzichtelijke website, met daarin digitale dienstverlening. Het Huis van de Gemeente moet openstaan voor de inwoners, gemakkelijk een afspraak maken en een persoonlijke benadering zijn vanzelfsprekend. Voor mensen die niet zo digitaal zijn of niet zo taalvaardig, moet allerlei informatie ook op papier beschikbaar blijven. We leven in een 24/7 maatschappij. De overheid wordt steeds digitaler en dat juichen wij toe. De website is al sterk verbeterd, de gemeente is steeds actiever op sociale media. Maar digitalisering mag niet leiden tot tweedeling.

Economie en Financiën

11. Startende ondernemers moeten de eerste jaren vrijgesteld worden van lokale lasten en heffingen
Helemaal mee eens
Het starten van een onderneming kan mensen helpen om uit een uitkeringssituatie te komen. Door lasten te beperken, wordt het gemakkelijker gemaakt om een bedrijf te starten. Daarnaast willen we graag dat ondernemers zich vestigen in Wijchen, omdat dat goed is voor de lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid.
Om de bedrijvigheid te stimuleren zal de gemeente zich de komende jaren, samen met de regio en de lokale ondernemers, moeten inzetten om de huidige posities te behouden of te versterken. Daartoe dienen alle middelen die hiervoor ter beschikking staan te worden ingezet.   OZB verlaging voor startende ondernemers met name in te revitaliseren gebieden

12. De hondenbelasting moet worden afgeschaft, ook als andere lokale lasten daardoor verhoogd moet worden
Niet mee eens
Hondenbelasting is een doelbelasting, waarmee de overlast van honden wordt beperkt en hondeneigenaren goede plekken krijgen om hun hond uit te laten. Zo zijn er in Wijchen hondentoiletten, losloopgebieden en speelweiden. Dit willen we graag handhaven.

13. Om sociale voorzieningen in stand te houden mogen de lokale lasten worden verhoogd
Helemaal mee eens
Iedereen in Wijchen moet kunnen meedoen. Alle kinderen moeten bijvoorbeeld kunnen sporten en volwaardig onderdeel kunnen zijn van onze gemeenschap. Mensen die het tijdelijk niet zelf kunnen, moeten actief worden ondersteund.
In het voorkomen van zorg en het verkleinen van gezondheidsverschillen kan Wijchen veel breder inzetten. Ondersteuning van projecten in het onderwijs, wonen en werken geven gelijke kansen op het gebied van gezondheid. De gemeente dient waar mogelijk aan te sluiten bij projecten en initiatieven die de gezondheid bevorderen. Om de kans op vroeg signalering te vergroten zal voortdurend aandacht besteed moeten worden aan vereenzaming en afzondering van zowel jong als oud.   De verstrekking van maatregelen op het gebied van bijzondere bijstand moeten niet abrupt bij een hoger inkomen, maar in een glijdende schaal naar verhouding van het inkomen aflopen.
Schuldhulpverlening en armoede bestrijding moeten modern en makkelijk te vinden en toegankelijk zijn.
Schulden moeten voorkomen worden door een preventieve aanpak.
Iedereen die daarom vraagt moet meegenomen worden in de toeleiding naar werk. Onder andere door scholing, werkervaringsplaatsen of vrijwilligerswerk.

14. Langdurig werklozen zonder perspectief op een baan hebben recht op een basisinkomen
Helemaal mee eens
Niet iedereen kan een betaalde baan vinden, vooral aan de onderkant van de maatschappij worden werkzaamheden geautomatiseerd of zijn niet meer nodig. Mensen kunnen ook een bijdrage leveren, zonder dat hier een betaalde baan tegenover staat. Hiervoor moeten meer mogelijkheden komen.
D66 wil zorgen dat mensen die in een bijstandsuitkering zitten zo min mogelijk belemmeringen ondervinden bij pogingen om zelfstandig uit deze situatie te komen. De gemeente Wijchen zal open moeten staan voor initiatieven en experimenten met de bijstand moeten omarmen. Digitalisering en robotisering leiden immers tot andere opvattingen over werk.

15. De ambtelijke fusie tussen Druten en Wijchen moet leiden tot een samenvoeging van Druten en Wijchen
Helemaal mee eens
De ambtelijke fusie zal leiden, tot een samensmelting van het beleid in de twee gemeenten. Het in stand houden van twee colleges, twee burgemeesters en twee gemeenteraden leidt alleen tot kosten en verspilling van gemeentegeld.
Waar het gaat om regionale bestuurlijke samenwerking gaat onze voorkeur uit naar een model met Nijmegen in het centrum met aan weerszijden de twee sterke gemeenten Berg en Dal en Maas en Waal. Dat dit in een verdere toekomst zou kunnen leiden naar één gemeente sluiten we niet uit. Nauwere samenwerking binnen Maas en Waal is het eerste streven. Wat dit betreft is de ambtelijke fusie met Druten de eerste stap.

16. Leefbaarheidsgroepen moeten een hoger eigen budget krijgen
Helemaal niet mee eens
Wij willen budgetten graag toekennen aan projecten en niet aan organisaties. Wanneer leefbaarheidsgroepen met goede projectvoorstellen komen, dan verlenen wij hier graag onze medewerking aan. Deze voorstellen kunnen ook van straatbewoners of andere groepen komen.
Iedere twee jaar wijst de raad een budget toe aan het Innovatiefonds Leefbaarheid, voor initiatieven om de gemeente, of een dorp of wijk aantrekkelijker te maken.

17. Iedere bijstandsontvanger moet verplicht vrijwilligerswerk doen, of worden gekort op zijn uitkering
Niet mee eens
Wij kijken liever naar manieren waarop mensen in een uitkeringssituatie hun eigen leven weer op de rit kunnen krijgen, dit kan door vrijwilligerswerk, maar ook door scholing, of door begeleiding naar betaald werk.
Om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving wil D66 zorgen dat iedereen in Wijchen gelijke kansen heeft op basisvoorzieningen en startmogelijkheden en dat niemand hier gediscrimineerd wordt. D66 wil zorgen dat mensen die in een bijstandsuitkering zitten zo min mogelijk belemmeringen ondervinden bij pogingen om zelfstandig uit deze situatie te komen. De gemeente Wijchen zal open moeten staan voor initiatieven en experimenten met de bijstand moeten omarmen. Digitalisering en robotisering leiden immers tot andere opvattingen over werk.

Onderwijs en Jeugd

18. Het schoolzwemmen moet voor kinderen verplicht worden op alle basisscholen, ook als dat leidt tot hogere kosten
Helemaal niet mee eens
Ieder kind moet zijn zwemdiploma’s kunnen halen. Dit hoeft niet via het onderwijs te gebeuren. Ouders, die het zelf kunnen betalen, zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Via de Kindregeling in de bijzondere bijstand worden de kosten voor zwemlessen betaald voor kinderen uit gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven.

19. De gemeente moet extra geld investeren om taalachterstanden bij kinderen tegen te gaan
Helemaal mee eens
Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen op goed onderwijs, een goede opleiding en een goede toekomst. Jonge kinderen die met een taalachterstand starten op de basisschool, halen deze achterstand vaak niet in. D66 is voor actieve werving van allochtone kinderen en kinderen van laagopgeleide ouders voor deelname peuterspeelzaal of kinderopvang.

20. De gemeente moet de landelijke bezuinigingen op de jeugdzorg compenseren
Mee eens
Alle kinderen in Wijchen hebben recht op zorg als dat nodig is. Dat mag niet afhankelijk zijn van financiële middelen of budgetten. Bij landelijke of provinciale bezuinigingen afgewogen besluiten maken of deze een op een worden doorgezet.

21. Scholen in kleine kernen moeten open blijven, ook als hierdoor de lokale lasten stijgen
Niet mee eens
Alle kinderen in Wijchen hebben recht op het allerbeste onderwijs, zodat zij goede kansen hebben in de toekomst. De kwaliteit van het onderwijs is niet alleen afhankelijk van de inhoud van de lesstof, maar gaat ook over sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is de vraag of een kind zich goed kan ontwikkelen als er maar één leeftijdsgenootje op de school is. De leefbaarheid van een dorp mag ook niet afhangen van het wel of niet aanwezig zijn van een school. Wat ons betreft zouden scholen met minder dan 60 leerlingen moeten kunnen aantonen, dat de kinderen daar net zo goed af zijn als op een grotere school.
Hoewel de gemeente geen directe zeggenschap heeft over de inhoud van het onderwijs, kan zij op andere terreinen het onderwijs versterken. De afgelopen jaren is er vastgehouden aan het voortbestaan van (te) kleine scholen, zonder de kwaliteit als uitgangspunt te nemen. Er zijn in Wijchen te veel scholen die te laag presteren, terwijl we onze jongeren de beste startkwalificaties moeten geven.

Natuur en Milieu

22. Om wateroverlast te voorkomen moet de gemeente investeren in het vergroenen van woonwijken
Helemaal mee eens
Groenere woonwijken dragen niet alleen bij aan een betere waterhuishouding, maar zorgen ook voor een betere gezondheid en een beter klimaat. D66 wil wijken vergroenen waar mogelijk.

23. Zonnepanelen mogen op weilanden worden gezet, ook al is er dan minder landbouwgrond
Helemaal mee eens
Wijchen moet alle mogelijkheden, die er zijn om de transitie naar duurzame grondstoffen te versnellen benutten. Windmolens en zonnepanelen zijn hier een noodzakelijk onderdeel van. Waar mogelijk moeten deze kunnen worden geplaatst.
Wijchen moet zelf aan de slag. Inzetten op de energietransitie (verminderen van energieverbruik en fossiele energie vervangen door duurzame energie) levert kansen op voor lokale bedrijvigheid en brengt nieuwe ontwikkelingen. D66 realiseert zich dat de zorg voor een goed milieu op de korte termijn niet altijd de goedkoopste oplossingen zal brengen, maar niet investeren in de toekomst heeft ook een prijs. De gemeente dient op terreinen van milieu en duurzaamheid een voorbeeldrol te vervullen en een ondersteunende rol spelen bij initiatieven uit de samenleving.

24. In de gemeente Wijchen mogen windmolens komen
Helemaal mee eens
Windmolens leveren een directe bijdrage aan de energietransitie en een energieneutraal Wijchen. We omarmen initiatieven om Windmolens te plaatsen. Inzetten op windmolens in eigen gemeente of samen met buurgemeenten. De regels en betrokkenheid van burgers bij duurzaamheidsprojecten zoals windenergie worden regionaal afgestemd.

25. De gemeente moet geld investeren om geluidsoverlast van de snelweg A50 in Hernen, Leur en Niftrik tegen te gaan
Niet mee eens
De verantwoordelijkheid voor de A50 ligt bij de landelijke overheid en bij Rijkswaterstaat. Daarom staat dit landelijk ook op het programma van D66 om dit te realiseren.

26. Inwoners mogen ook twee keer per jaar hun grofvuil kosteloos op straat zetten, ook als dit leidt tot hogere kosten
Helemaal niet mee eens
We hebben in Wijchen al een heel ruime regeling. Inwoners mogen 250 kg afval gratis afvoeren naar de milieustraat. Een verruiming van deze regels is onnodig en helpt niet bij het bewustwordingsproces om minder afval te produceren.

27. De gemeente moet extra geld uittrekken om natuurgebieden met elkaar te verbinden
Helemaal mee eens
Voor D66 is de vervolmaking van de Ecologische Hoofdstructuur essentieel voor het behoud van ons natuurschoon. Hiermee dragen wij ons steentje bij aan Europese biodiversiteit (programma Natura 2000). Grote natuurgebieden met een goede samenhang, zoals de Veluwe of de oevers van de grote rivieren, zijn sterker dan kleine vennetjes of plukjes heide. D66 kiest daarom voor investeren in natuurgebieden die tegen een stootje kunnen, unieke gebieden zoals het Waddenzeegebied, de zeearmen van onze Delta en de duinen langs de kust, maar erkent daarnaast de waarde van kleinere gebieden.
Blaas de ecologische verbindingszone ten zuiden van Wijchen nieuw leven in. Maak dit langjarige project af en voorkom daarmee kapitaalvernietiging

28. Op de daken van gemeentelijke gebouwen moeten bijenvolken worden geplaatst
Helemaal mee eens
Het gaat slecht met de bijenpopulatie en de biodiversiteit in Nederland. Gemeenten kunnen maatregelen nemen om deze situatie te verbeteren. We zouden creatief moeten kijken naar plekken waar we een bijdrage kunnen leveren.

Sport, Recreatie en Toerisme

29. Om meer ruimte te maken voor terrassen moet de wekelijkse warenmarkt verplaatst worden naar de Sterrebosweg
Helemaal mee eens
Wijchen krijgt een steeds mooier centrum, waar mensen uit de hele regio komen om te winkelen en te verblijven. In de zomermaanden kan de markt transformeren tot een groot terras, maar deze moet iedere week worden onderbroken door de warenmarkt. Door de markt een stukje op te schuiven, naar het horecastraatje en de Sterrebosweg, of naar de Burchtstraat, kunnen de terrassen blijven staan. D66 heeft al meermalen gepleit voor een terrassenplein op de Markt.

30. De Wijchense kermis mag de groter worden, ook als hierdoor meer overlast ontstaat voor omwonenden
Mee eens
De kermis in Wijchen trekt jaarlijks vele bezoekers en is één van de hoogtepunten van het jaar. Wij zien geen reden voor uitbreiding van de kermis, maar we zien ook geen belemmering hiervoor. Wonen in het centrum betekent ook dat je een paar keer per jaar last hebt van evenementen.

31. De toeristenbelasting in de gemeente Wijchen moet worden afgeschaft
Helemaal mee eens
Toeristenbelasting zorgt voor veel ergernis en administratieve rompslomp bij ondernemers in de recreatiesector. Wij vinden dat regelgeving beperkt moet blijven. D66 pleit voor afschaffen van de precariobelasting op terrassen en van de toeristenbelasting.

32. Om waterrecreatie te bevorderen, moet het Wijchens Meer toegankelijk worden voor ongemotoriseerde bootjes
Niet mee eens
De Wijchense Meer is niet groot genoeg om waterrecreatie te huisvesten. We genieten nu van de natuur en de rust rondom de meer. Er zijn in Wijchen voldoende mogelijkheden voor waterrecreatie.

33. Sportverenigingen moeten zelf meer betalen aan het onderhoud van hun sportvoorzieningen
Niet mee eens
Wij vinden het belangrijk dat alle Wijchenaren en alle Wijchense kinderen kunnen sporten en dat sporten betaalbaar blijft. We zijn er trots op dat Wijchen een heel divers aanbod van sportverenigingen heeft en willen dat graag handhaven.

34. Sportverenigingen moeten extra subsidie krijgen voor het aanbieden van sporten voor mensen met een beperking
Helemaal mee eens
Het is goed om te zien dat er in Wijchen steeds meer mogelijkheden zijn om te sporten. Ook voor mensen met een beperking. Wij willen dit graag ondersteunen en breed mogelijk maken, zodat iedereen mee kan doen.

35. Er mag een casino komen in het centrum van Wijchen
Neutraal
Een casino is een legale bedrijfsvorm en er zijn geen redenen om dit te weren uit de gemeente. We zien tegelijkertijd geen noodzaak om hier een actieve rol in te nemen.

Verkeer en Vervoer

36. Er mogen meer parkeerplaatsen komen, ook al gaat dit ten koste van openbaar groen
Helemaal niet mee eens
Met de nieuwe parkeergarages bij het station en de Oostflank en de bestaande parkeerterreinen in het centrum zijn er genoeg parkeerplaatsen. In plaats van het uitbreiden van parkeerplaatsen, zien wij liever dat mensen gestimuleerd worden om de fiets te pakken naar ons centrum.

37. De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van parkeerplaatsen
Mee eens
Inwoners van Wijchen zouden liever met de fiets naar ons centrum moeten komen, dan met de auto. Het zou gemakkelijker, veiliger én sneller moeten zijn dan met de auto.

37. De gemeente moet extra geld investeren in de aanleg van wandelpaden rondom het Wijchens Meer
Mee eens
De Meer is op dit moment een mooie combinatie van recreëren en natuur. D66 wil het bestaande natuurschoon behouden, sterker maken en verder uitbreiden.

38. Om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren moet de gemeente investeren in de aanleg van een spoortunnel bij de Hoefsestraat
Mee eens
D66 wil een goede bereikbaarheid van Wijchen en daarvoor is een goede doorstroming van verkeer noodzakelijk. Ook omdat slechte verkeersdoorstroming zorgt voor een ongezonde omgeving. Wanneer NS en andere partijen bereid zijn om hier geld voor uit te trekken, zijn wij zeker voorstander.

39. De gemeente moet extra geld uittrekken voor de aanleg van verkeersdrempels in 30 km zones
Niet mee eens
De uitrusting van wegen moet zo zijn, dat weggebruikers worden gemotiveerd om de juiste snelheid aan te houden. Hiervoor zijn veel andere maatregelen dan drempels mogelijk.

Bouwen en Wonen

40. De gemeente moet extra geld investeren in de ontwikkeling van het Kraanvogelterrein
Neutraal
Het gebied Kraanvogelstraat heeft niet de uitstraling die je graag zou willen. Wanneer grondeigenaren met plannen komen voor een revitalisatie, willen wij daar graag aan meewerken, maar er ligt op dit moment geen actieve rol bij de overheid.

41. In plaats van de waarde van het huis moet het watergebruik de hoogte van de rioolheffing bepalen
Helemaal mee eens
Wij zijn voorstander van het principe “de vervuiler betaalt” en de manier waarop deze belasting nu wordt bepaald, sluit daar niet bij aan. Daarbij biedt het belasten naar gebruik de mogelijkheid om mensen te stimuleren minder water te gebruiken.

42. Het oude gemeentekantoor in het centrum mag worden gesloopt
Mee eens
Het oude gemeentekantoor heeft niet de uitstraling die je zou wensen op een van de mooiste plekken van Wijchen. Het versterkt de omgeving niet en is ook niet van de juiste kwaliteit.

43. In de gemeente Wijchen mag niet hoger gebouwd worden dan 5 bouwlagen
Niet mee eens
De gemeente moet bouwen naar behoefte en denken in mogelijkheden. Een beperking naar aantal woonlagen zegt niets over de kwaliteit of uitstraling van een gebouw. Dat zijn voor ons belangrijkere peilers. Meer bouwlagen dan 4 wordt afhankelijk van plek en functionaliteit zeker niet uitgesloten.

44. De gemeente moet meebetalen aan het slopen van oude schuren in het buitengebied
Helemaal niet mee eens
Het onderhouden van gebouwen is de verantwoordelijkheid van de eigenaren. In Wijchen kunnen eigenaren van grond in het buitengebied al gebruik maken van de rood-voor-rood regeling.

45. De gemeente moet fors extra geld uittrekken voor een renovatie van het winkelcentrum Zuiderpoort en haar omgeving (Hart van Zuid)
Mee eens
De wijken in Wijchen Zuid zijn aan renovatie toe. Deze wijken zijn te dicht bebouwd en hebben niet de gewenste uitstraling. Door te investeren in verduurzaming en vergroening van deze wijken, wordt Wijchen aantrekkelijker om in te wonen.
Wijchen kenmerkt zich door veel open ruimte, dat moet een uitgangspunt blijven bij ruimtelijke ordening. De mogelijkheden tot transformatie van bestaande wijken moeten worden onderzocht en er moet niet louter gekeken worden naar uitbreiding of verdichting.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018