Steun ons en help Nederland vooruit

Betrek de inwoners op de juiste wijze

Burgerparticipatie moet zorgvuldig worden toegepast en moet dienen om tot betere en gedragen besluiten te komen.

Burgerparticipatie is pas effectief als vooraf duidelijk is wie, waarover en hoe in dat proces meedoen. Daarom moet bij de totstandkoming helderheid zijn over inwonersparticipatie. De inwoners moeten tijdig en op de juiste wijze worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. Ook moet er ruimte zijn voor eigen initiatieven van inwoners. Dat betekent niet dat iedereen over alles moet meepraten en beslissen. Aan valse verwachtingen heeft niemand wat.

D66 is voor het maken van een Participatieverordening, waarin zaken als buurtrechten en participerend budgetteren, maar ook het betrekken van inwoners worden beschreven. Het werk van de raad kan worden versterkt via democratische controle door burgers en media.

D66 Wijchen is trots op de vele vitale kernen. D66 is een groot voorstander van de processen van Dorps-Ontwikkelings-Plannen, die zorgen voor meer dynamiek en beter afgestemd beleid voor lokale gemeenschappen. Met ook de Omgevingswet in acht, dienen er ook gedragen en volwaardige wijkplannen te komen. Het is zaak daarbij het proces van inwonersparticipatie zorgvuldig te laten verlopen. Daarbij dient duidelijk te zijn of er budget is of komt om de door de bewoners gemaakte keuzes uit te voeren.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

  • Zorgvuldige burgerparticipatie door het integraal onderdeel van besluiten te maken.
  • Een Participatieverordening biedt duidelijkheid en ruimte voor inwonersparticipatie.
  • Zoeken naar nieuwe vormen van inwonersparticipatie, zoals toetsing van de politiek via een digitaal burgerforum.
  • Versterk participatie in kernen en wijken via gedragen dorps- en wijkplannen.
  • Iedere twee jaar wijst de raad een budget toe aan het Innovatiefonds Leefbaarheid, voor initiatieven om de gemeente, of een dorp of wijk aantrekkelijker te maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018