Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Motie Wijchense fietspaden emissievrij

We vinden het absurd dat fietsers voor een stoplicht nog altijd de giftige dampen van brommers moeten opsnuiven, terwijl er inmiddels voldoende alternatieven zijn. We willen dat dit soort zaken meer aandacht krijgt en wordt opgenomen in het klimaatbeleid. We komen met een motie om brommers en scooters op benzine te ontmoedigen en fietspaden emissievrij te maken.
[passage uit betoog ‘Kansen voor iedereen’ tijdens Begrotingsvergadering]


Wijchense fietspaden emissievrij

Motie van de fractie van D66 Wijchen

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 12 november 2020
Eerste indiener: Kees van Galen

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat

 1. Brom- en snorfietsen (incl. scooters) tot 23% bijdragen aan concentraties luchtverontreiniging op de gemeten fietspaden (en in tunnels 44%) en dus een grote bron van lokale luchtverontreiniging op fietspaden zijn[1] ;
 2. Tweetakt en viertakt brom- en snorfietsen op fietspaden meer hoge pieken ultrafijnstof veroorzaken dan ieder ander verkeer1;
 3. Kortdurende blootstelling aan luchtverontreiniging in het algemeen kan leiden tot meer ontstekingen van longweefsel, verergering astmatische klachten en hart- en vaatziekten1;
 4. Van longpatiënten die nog fietsen de helft meer luchtwegklachten ervaart tijdens het fietsen en een kwart fietsroutes vanwege luchtkwaliteit mijdt1;
 5. Fietsers en hardlopers een inspanning verlenen op het fietspad, 2 tot 5 keer zoveel lucht inademen, dieper inhaleren en schadelijke stoffen dus meer en dieper inademen1[2];
 6. Bij brom- en snorfietsen met verbrandingsmotoren vele schadelijke/giftige stoffen vrijkomen, zoals koolstofmonoxide, koolwaterstoffen (waaronder kankerverwekkende tolueen en benzeen), stikstofdioxide en kleine stofdeeltjes;
 7. Fossiele brandstoffen verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering.

Overwegende dat,

 1. De GGD in haar rapport (2017) op nationaal niveau aanbeveelt om brommers en scooters met verbrandingsmotoren versneld uit te faseren;
 2. Nog volstrekt onduidelijk is in hoeverre en zo ja wanneer deze aanbeveling uitgewerkt wordt op landelijk niveau;
 3. In het landelijke Schone Lucht Akkoord (2019) geen afspraken gemaakt zijn over brom- en snorfietsen met verbrandingsmotoren;
 4. Nieuwe Europese Normen voor brommers en scooters niet erg streng lijken te worden en maximaal vergelijkbaar zijn met de Euro 6 normen van diesels[3];
 5. De concentratie giftige stoffen met een derde macht afneemt als het volume waarin de deeltjes zitten toeneemt. Dit zorgt ervoor dat fietsers die veel dichter bij de bron zitten veel grotere concentraties kankerverwekkende stoffen inademen dan wanneer deze voertuigen op de rijbaan rijden;
 6. De GGD om bovengenoemde redenen in haar rapport op lokaal niveau adviseert om:
  1. Brommers (en scooters) te weren van fietsroutes,
  2. Brommers (en scooters) te verplaatsen naar de rijbaan,
  3. Een milieuzone voor vervuilende brommers en scooters in te stellen,
  4. Het gebruik van e-scooters en e-bikes te stimuleren door voorlichting en subsidies;
 7. In het klimaatakkoord is vastgelegd dat partijen (Rijksoverheid, BOVAG en RAI Vereniging) ernaar streven om de nieuwverkoop van bromfietsen pas vóór 2030 over te laten gaan op emissieloos, analoog aan de personenauto[4], waarmee zonder eigen beleid mogelijk nog decennia vervuilende brom- en snorfietsen op de fietspaden gaan rijden.

Verzoekt het college van B&W om:

 1. Een actief ontmoedigingsbeleid te hanteren met betrekking tot de aanschaf van nieuwe brom- en snorfietsen met verbrandingsmotoren en daarnaast de aanschaf van elektrische alternatieven te promoten;
 2. Alle brom- en snorfietsen op verbrandingsmotoren uit te faseren en/of te weren van de fietspaden;
 3. Zich tot doel te stellen om vóór 2030 de Wijchense fietspaden emissievrij te verklaren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66 Wijchen, Kees van Galen


[1] Invloed brommers en scooters op luchtkwaliteit fietspaden, GGD Gelderland Midden, maart 2017
[2] Blootstelling luchtverontreiniging, RIVM
[3] Tailpipe emissions of mopeds in the Dutch fleet, TNO, december 2017
[4] Klimaatakkoord


We bleken met deze motie weer eens op de troepen vooruit te lopen. Vanuit de meeste andere partijen en het college klonken er alleen maar bezwaren en bedenkingen. De wethouder zag het niet als zijn taak om hier wat aan te doen, maar als een landelijk probleem. De winst is dat we het onderwerp op de agenda hebben gezet, maar de motie haalde het helaas niet.