Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Motie Toerismebelasting is doelbelasting

We hebben het geluk te leven in die prachtige regio tussen de Maas en de Waal. Dat levert kansen. Werk het toerisme dan niet tegen door een grote verhoging van de toeristenbelasting. Wij steunen het amendement om die verhoging terug te draaien. Maar we komen ook zelf met een motie om van toeristenbelasting een doelbelasting te maken. Als je het geld alleen bij de verblijfsaanbieders ophaalt, moet je het ook aan hun ten goede laten komen.
[passage uit betoog ‘Kansen voor iedereen’ tijdens Begrotingsvergadering]


Toerismebelasting is doelbelasting

Motie van de fractie van D66 Wijchen

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 12-11-2020
Eerste indiener: Han Demmers

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat

  1. Toeristenbelasting geheven wordt als algemeen dekkingsmiddel;
  2. De belasting wordt geheven bij een beperkte groep ondernemers;
  3. Wijchen graag te boek wil staan als gastvrije gemeente;
  4. Toeristenbelasting een belasting is met een negatief imago;
  5. Toerisme als doelbelasting het negatieve imago van de toeristenbelasting (deels) teniet zal doen.

Roept het college van B&W op om:

Toeristenbelasting voortaan alleen in te zetten ten behoeve van behoud en stimulering van toeristische overnachtingen in de gemeente Wijchen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66 Wijchen, Han Demmers


Deze motie kreeg in de rest van de raad geen steun. Hoewel de raad eind 2018 had opgeroepen om van de toeristenbelasting een doelbelasting te maken, werd een jaar later besloten “0m de toeristenbelasting in te zetten als extra inkomstenbron als algemeen dekkingsmiddel om de begroting meer ruimte te geven”. D66 Wijchen wilde met de motie de aandacht vestigen op de beperkte groep waarbij de belasting wordt geïnd, terwijl er veel breder wordt geprofiteerd van toerisme, en op de ongelijke concurrentiepositie in de regio. Uiteindelijk hebben we besloten de motie in te trekken.