Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Motie Slimme logistiek

We willen ook graag een uitdagende visie van het college ontvangen over elektrisch vervoer en laadmogelijkheden in Wijchen. Zonder stinkende scooters en zonder een stroom van dieselende busjes die door wijken en woonstraten rijden. Maar met een overslagpunt en vervoer zonder uitstoot en het stimuleren van emissieloos rijden. We dienen een motie in om dat voor Wijchen te onderzoeken.
[passage uit betoog ‘Kansen voor iedereen’ tijdens Begrotingsvergadering]


Slimme logistiek

Motie van de fracties van D66 Wijchen en PvdA Wijchen

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 12 november 2020
Eerste indiener: Kees van Galen

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat,

 1. De verkeersstromen over de lokale infrastructuur van de gemeente Wijchen een steeds grotere druk leggen op de leefbaarheid van kernen en wijken;
 2. De grootste logistieke uitdaging in het verzendproces de laatste kilometers zijn (last mile delivery);
 3. De laatste kilometer het duurst is van allemaal, relatief veel tijd kost en ook het meest vervuilend is;
 4. Het aantal bezorgingen onder invloed van corona alleen maar is toegenomen;
 5. Wijchense ondernemers ook steeds meer zijn gaan bezorgen;
 6. Het economisch klimaat in Wijchen kan worden versterkt door slimme logistiek;
 7. Ruimte voor ondernemen vraagt om een goede bereikbaarheid;
 8. Slimme oplossingen voor een efficiënt en innovatief logistiek systeem, waardoor niet alle afzonderlijke aanbieders de wijken of de kernen in hoeven, voorhanden zijn.

Overwegende dat,

 1. Een logistieke hub de verkeersstromen van pakketdiensten kan verminderen door goederen te bundelen, waarna het via kleinere elektrische voertuigen of fietskoeriers naar de bestemming in de kernen van de Gemeente Wijchen kan worden gebracht en uiteraard in omgekeerde route van de kernen naar de hub;
 2. Bij deze hub ook goederen opgehaald kunnen worden op het tijdstip dat de consument dat wenst (pakketmuur) of naar een pakketmuur op verschillende strategische plekken gebracht kan worden;
 3. Een eerste stap van een breed behoeftenonderzoek onder inwoners en ondernemers een duidelijk beeld geeft van de behoeften van consumenten en bedrijfsleven voor alle kernen in de Gemeente Wijchen;
 4. De uitkomst van dit onderzoek input kan zijn voor het vervolg: een analyse van bezorg bewegingen en logistieke verkenning;
 5. Het draagvlak bij ondernemers voor een slimme logistieke oplossing cruciaal is en vanaf de start ‘samen optrekken’ gewenst is;
 6. Een verkenning noodzakelijk is op de thema’s haalbaarheid, wenselijkheid en schaalbaarheid;
 7. Slimme oplossingen bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en daarmee aan de duurzaamheidsagenda van de Gemeente Wijchen.

Verzoekt het college van B&W om:

 1. Eerst onder inwoners en ondernemers een breed onderzoek te doen om een duidelijk beeld te krijgen van hun behoeften;
 2. Aansluitend een verkenning te doen om de levensvatbaarheid van een logistieke hub / slimme logistiek in Wijchen e.o. vast te kunnen stellen;
 3. Een uitgewerkt startnotitie van de logistieke verkenning voor 1 juni 2021 aan de raad voor te leggen;
 4. De uitkomsten van de verkenning voor 1 oktober 2021 met de raad te delen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van
D66 Wijchen, Kees van Galen
PvdA Wijchen, Peter Gatzen


Wethouder Loermans ontraadde de motie, hij vond de schaalgrootte van Wijchen Centrum daarvoor te klein en vond dat je zoiets regionaal moest oppakken. Andere partijen toonden zich van hun conservatieve kant door te stellen dat Wijchen er nog niet aan toe is en dat ze het maar in grote steden moesten proberen. Ze zeiden nog net niet dat het ‘stadse fratsen’ waren van D66 en PvdA. We probeerden de verkeerde interpretaties te weerleggen, het is niet bedoeld als kleinschalig, alleen voor het centrum; het gaat om de vele pakketbezorgingen in alle wijken; je moet ook regionaal denken en proberen de verbinding te leggen met plannen in Nijmegen; je moet Bijsterhuizen met zijn vele logistieke bedrijven betrekken en dan creëer je wellicht regionale kansen; je moet het als gemeente niet zelf doen, maar in gesprek gaan met het Centrummanagement en de Bedrijvenparken en het vooral willen faciliteren; je moet bereid zijn om te willen denken vanuit de snel naderende toekomstige ontwikkelingen en je kansen durven grijpen. Maar helaas, we kregen de motie niet aangenomen.