Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Motie Bewaakte fietsenstalling

Om het autoverkeer te ontmoedigen en fietsen te stimuleren moet je, als je naar het centrum gaat, wel je fiets veilig kunnen stallen. Dat is nu niet het geval. Er worden veel, vaak dure, fietsen gestolen. Daarom pleiten we in een motie voor een veilige fietsenstalling.
[passage uit betoog ‘Kansen voor iedereen’ tijdens Begrotingsvergadering]


Tijdelijke bewaakte fietsenstalling in centrum

Motie van de fractie van D66 Wijchen

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 12 november 2020.
Eerste indiener: Han Demmers

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat

  1. Er veel fietsen, in het bijzonder e-bikes, worden gestolen;
  2. Dat sinds de Markt fietsenvrij is het aantal fietsendiefstallen is toegenomen;
  3. Het in Wijchen niet mogelijk is je fiets op een bewaakte plek te stallen;
  4. Het college heeft aangegeven dat in het Project TKWM (Tussen Kasteel en Wijchens Meer) wel een fietsenstalling komt.

Overwegende dat,

  1. De realisatie van het project TKWM nog wel enige jaren kan duren;
  2. Vanwege de kans op diefstal inwoners minder geneigd zullen zijn per fiets naar het centrum van Wijchen te komen en dat daardoor het autoverkeer wordt aangemoedigd;
  3. Een tijdelijke bewaakte fietsenstalling zowel het veiligheidsgevoel van inwoners als de concurrentiepositie van de winkeliers ten goede komt;
  4. Een tijdelijke stalling niet noodzakelijk overdekt hoeft te zijn, zolang de fietsen maar kunnen worden vastgezet en de stalling wordt bewaakt;

Roept het college van B&W op om:

  • Samen met het Centrummanagement te onderzoeken waar en hoe een tijdelijke fietsenstalling gerealiseerd kan worden.
  • Om voor maart 2021 de raad te informeren hoe deze bewaakte tijdelijke fietsenstalling in het centrum van Wijchen zowel fysiek als financieel te realiseren is en daarover een beslisnota voor te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66 Wijchen, Han Demmers


Moeilijk, moeilijk, zo was de teneur. Volgens de wethouder was er nergens plek voor zo’n stalling en bewaking door mensen veel te duur. Er was ook een motie van de VVD die (o.a. vanwege de fietsendiefstallen) opriep om in het centrum op diverse plekken camera’s te plaatsen. Daarop zei de wethouders dat dat erg duur was, € 100.000 voor aanschaf van een systeem en dan nog eens € 100.000 voor het toezicht houden, maar dat 1 camera op een bepaalde plek wel zou moeten kunnen. Wij toonden ons toen bereid om ‘bewaakte’ in onze motie ook te willen invullen als een met hekken afgesloten plek (bv langs de Sterrebosweg of bij de Dorsvlegel) met daarop camerabewaking. Dan zou onze motie een beperkte variant van die van de VVD zijn. Daarop vroeg de VVD of wij dan niet met hun motie wilden meedoen. Maar zomaar overal camera’s plaatsten daar zijn wij als D66 op tegen, dat is niet proportioneel en schendt de privacy te veel. Dat leidde tot de bizarre situatie dat de VVD en haar partners tegen onze motie stemden en dat de motie van de VVD wel werd aangenomen. Dus wel voor cameratoezicht in het centrum zijn, maar tegen cameratoezicht op een fietsenstalling. Begrijpt u het nog?