Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 oktober 2020

Mondkapjes voor minima

Mondkapjes moeten op steeds meer plekken worden gedragen. Maar voor mensen die weinig hebben te besteden zijn mondkapjes best wel een grote kostenpost. Dat kan zelfs belemmeren dat ze gedragen worden waar het niet verplicht is of dat ze niet vaak genoeg worden vernieuwd. Of de uitgaven gaan ten koste van andere levensbehoeften. Daarom wil D66 Wijchen dat de gemeente aan mensen met een minimuminkomen of iets daarboven mondkapjes ter beschikking stelt. Daartoe diende D66 Wijchen op 29 oktober een motie in. Het CDA en Sociaal Wijchen sloten zich aan.

Iedereen moet de kans hebben om zich aan de coronamaatregelen te houden”, aldus fractievoorzitter Kees van Galen, “dat is in het belang van de hele samenleving”.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie D66 Wijchen

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 29 oktober 2020.
Eerste indiener: Kees van Galen

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat

  1. In het kader van het tegengaan van besmettingen met Covid-19, het ‘coronavirus’, op veel plekken in Nederland het gebruiken van mondkapjes door het kabinet dringend wordt geadviseerd of al verplicht is en in toenemende mate wordt;
  2. De prijzen van mondkapjes zijn gedaald, maar bij juist gebruik nog altijd substantieel zijn in relatie tot het vrij besteedbare inkomen bij inwoners en gezinnen met een laag inkomen.

Overwegende dat,

  1. Het in het belang van de hele samenleving is dat de mondkapjes door zoveel mogelijk mensen worden gedragen en dat iedereen de kans heeft dat te kunnen doen;
  2. Het niet dragen van mondkapjes in toenemende mate leidt tot ongenoegen bij degenen die wel alle maatregelen in acht nemen en daarmee ook stigmatiserend kan zijn;
  3. Inwoners met een inkomen tot net boven het minimum het financieel al erg zwaar hebben en dat de extra kostenpost voor mondkapjes ten koste gaat van andere noodzakelijke uitgaven en ook het FNV oproept hun daarin tegemoet te komen;
  4. Meerdere gemeenten (o.a. Arnhem , Utrecht en Rotterdam) al regelingen hebben om mondkapjes ter beschikking te stellen aan inwoners met een laag inkomen.

Roept het college van B&W op om:

  • Zo snel mogelijk te onderzoeken en uitvoering te geven op welke manier de inwoners van Wijchen die nu in aanmerking komen voor bestaande regelingen binnen het armoedebeleid voorzien kunnen worden van (herbruikbare) mondkapjes.
  • [verwijderd: In dat onderzoek te betrekken in hoeverre het SW-bedrijf dan wel de Voedselbank ingeschakeld zou kunnen worden;]
  • [toegevoegd:] De wethouder te laten bepalen hoe dit uit te voeren samen met maatschappelijke partners;
  • De lasten te oormerken als coronakosten.

en gaat over tot de orde van de dag.

D66 Wijchen, Kees van Galen
CDA Wijchen, Björn Derksen
Sociaal Wijchen, Johan de Kievit


Tijdens het debat bleken andere partijen kritiek te hebben op alleen onderzoeken en de oproep om het SW-bedrijf of de Voedselbank te betrekken te omslachtig te vinden. Daarom hebben de indieners tijdens een schorsing het dictum gewijzigd. Ondanks dat wilden partijen als de PvdA en Kernachtig Wijchen de motie niet steunen, ze vonden dat er al genoeg gebeurt (de Voedselbank heeft een donatie van enkele duizenden weggooi-mondkapjes gekregen) en dat het allemaal te ingewikkeld is om uit te voeren. De VVD betoogde zelfs dat er dan maar in Den Haag geregeld moet worden dat de bijstandsnorm met een paar euro’s omhoog moet zodat de minima zelf mondkapjes kunnen kopen zonder erop achteruit te gaan. Hoe realistisch kun je zijn?

Kortom, hoewel men wel degelijk erkende dat de extra uitgaven voor mondkapjes voor minima een probleem kunnen zijn, was er geen bereidheid de motie te steunen. Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en Wijchen Lokaal stemden tegen de motie ‘Mondkapjes voor minima’ en daarmee werd de motie helaas verworpen. Gelukkig zag de wethouder (van VVD-huize) wel in dat geld geen belemmering mag zijn dat mensen mondkapjes dragen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen. Het indienen van de motie heeft wel het besef dat hier iets moet gebeuren naar de politieke arena gebracht. Het krijgt aandacht binnen het gezondheids- en minima-beleid.