Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2020

Geen steun voor stoppen armoedeval

Het Armoedebeleid 2020 van de gemeente Wijchen werd 25 juni 2020 in de raad besproken. In grote lijnen ziet dat er goed uit, vindt D66 Wijchen, zo betoogde Kees van Galen. Het nieuwe Noodfonds voor schrijnende gevallen en de optie om mensen uit de (schuld-)problemen te houden door de betaling van vaste lasten te waarborgen, zijn welkome aanvullingen. Maar dat het college geen maatregelen wil nemen om een armoedeval te voorkomen als mensen net boven de 120% van het minimum verdienen? Dat gaat ten koste van de kansen voor kinderen! Daarom diende D66 een amendement in om daarvoor wel beleid te maken.

Helaas kreeg het amendement géén steun van de coalitiepartijen PvdA, Kernachtig Wijchen en de VVD en ook Wijchen Lokaal stemde tegen. Het CDA steunde D66 wel in deze. Dit gebrek aan steun vindt D66 onbegrijpelijk. Toen deze nota werd besproken in de raadscommissievergadering op 11 juni 2020, wees Kim Vereijken namens D66 Wijchen al op de motie die de raad eind 2018 wél had aangenomen. Daarin droeg de raad het college op: “Te onderzoeken hoe de armoedeval bij inkomens net boven de grens van 120% van het minimum voorkomen kan worden en de financiële consequenties daarvan.” Vervolgens kwam er een gedegen onderzoek, door het Nibud. Daaruit bleek dat veel mensen er wel degelijk op vooruit gaan door vanuit een uitkering te gaan werken of meer te gaan werken. Tegelijk bleef er een groep die er juist flink op achteruit ging. Maar het college wil daar niets aan doen.

Betoog bij amendement

Kees van Galen: “Het Nibud onderzoek constateert dat er in bepaalde situaties nog steeds een behoorlijke armoedeval is boven de 120% van het minimum. D66 wil dat werken loont en niet dat er negatieve prikkels zijn om meer te gaan werken. Ook bij deze inkomensgroepen is de kans groot dat kinderen in de knel komen. Dat zou niemand moeten willen en dat doe je wel als je dit amendement afwijst. In oktober 2018 heeft de raad de motie aangenomen: “Te onderzoeken hoe de armoedeval bij inkomens net boven de grens van 120% van het minimum voorkomen kan worden en de financiële consequenties daarvan.” De wethouder stelt nu voor deze motie niet te willen uitvoeren. Wij blijven vinden dat hij dat wel moet doen, wij hebben, net als de SER in haar rapport Opgroeien zonder armoede over armoedebestrijding een voorkeur voor een glijdende schaal. Maar als de wethouder dat te lastig vindt, mag hij er wat ons betreft ook een andere invulling, een lokale aanpak, aan geven. We twijfelen niet aan de integriteit en kundigheid van de ambtenaren in deze. Gun de Wijchense kinderen kansen!”

Andere partijen willen niet

Het CDA Wijchen onderschreef het betoog van D66 Wijchen en gaf aan ook het amendement te willen steunen. Ook Wijchen Lokaal was positief (maar stemde vreemd genoeg en weinig consequent tegen). De andere partijen gaven blijk van onwil om deze armoedeval tegen te gaan. De argumenten waren soms op zijn minst vreemd. De PvdA wilde het college niet afvallen en beweerde: “Het beleid is afdoende” en er is “genoeg aandacht voor kinderen”. Kernachtig Wijchen vond ook dat er niets hoeft te worden gedaan want “de armoedeval is nihil”. En de VVD vond het, vreemd genoeg, “een kwestie tussen werkgevers en werknemers”. Kortom, er was geen bereidheid er echt over in debat te gaan en onwil om het te willen steunen. De conclusie van D66 was helaas: “u laat een groep Wijchense kinderen in de kou staan”.

Het amendement

In het amendement stelde D66 het volgende voor:

Beslispunt 5. Af te zien van een nadere beleidsmatige invulling van de motie ‘Voorkomen armoedeval’ (d.d. 25-10-2018, bijlage 2) én de constateringen uit het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Vanuit de bijstand naar werk’ (d.d. 30-01-2020, 37884)

te vervangen door:

5. Nadere beleidsmatige invulling te geven aan het voorkomen van een armoedeval bij een inkomen tussen de 120 en 130% van het minimum door een minder harde inkomensgrens te hanteren.

Toelichting:

Naar aanleiding van de motie van 25 oktober 2018 zou het college onderzoeken hoe de armoedeval net boven de grens van 120% van het minimum voorkomen kan worden en de financiële consequenties hiervan. Uit het onderzoek van het Nibud in opdracht van de Rekenkamercommissie Wijchen is gebleken dat het gemeentelijk armoedebeleid van de gemeente Wijchen bijdraagt aan het ontstaan van een armoedeval bij verschillende doelgroepen als het inkomen stijgt van 120 naar 130 procent van de bijstandsnorm. De kindregeling speelt hierin een belangrijke rol. Het Nibud heeft niet onderzocht hoe deze armoedeval voorkomen kan worden. Dit is door andere gemeenten echter wel gedaan en daaruit blijkt dat er verschillende oplossingen zijn die binnen de invloedssfeer van de gemeente liggen, te weten:

  • Rechten geleidelijk afbouwen bij toenemend inkomen;
  • Niet categoraal verstrekken maar individueel toetsen (Individueel maatwerk bij inkomens tussen de 120 en 130%, gerichte aanpak/individuele benadering);
  • Het subsidiëren van voorzieningen op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

 

Thema

Wijchen is een sociale gemeente

D66 wil dat waar mogelijk, door goede voorlichting en preventie, zorg kan worden voorkomen. Als zorg geboden moet worden staat zorg in en door de vertrouwde omgeving centraal. Hierbij hecht D66 grote waarde aan de regie door zorgvrager en diens omgeving.

Lees meer