Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 juni 2020

Niet meer transparantie Algemene Besturen van GR-en

Meer transparantie over afwegingen en besluitvorming in het AB (Algemeen Bestuur) van Gemeenschappelijke Regelingen (GR), dat hoeft niet van de meerderheid van de raad van Wijchen. Wil de raad van Wijchen kunnen volgen hoe haar wethouders optreden in de AB’s van de Gr-en? Nee, dat wil de raad niet! CDA Wijchen, D66 Wijchen en Sociaal Wijchen dienden tijdens de raadsvergadering over de GR-en een motie in om de transparantie te bevorderen door het streamen van AB-vergaderingen, maar die werd niet aanvaard. Onnodig, te ingewikkeld en het getuigt van wantrouwen vonden Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en WL. Zeer teleurstellend van deze partijen! 

In de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en), samenwerkingen van gemeenten, gaat heel veel geld om. We hebben het dan over het Werkbedrijf, de GGD, de ODRN, de Veiligheidsregio en nog veel meer. Van die GR-en krijgt de raad de jaarrekening en de begroting en daar mag de raad dan een zienswijze over geven. In het AB van een GR zitten wethouders en soms burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Vergaderingen van zo’n AB zijn formeel openbaar, maar als die vergadering bijvoorbeeld op dinsdagochtend in Zevenaar wordt gehouden is het voor een inwoner of raadslid uit Wijchen ondoenlijk om die bij te wonen. Van een AB wordt een verslag gemaakt en dat is formeel openbaar, maar vaak niet te vinden op de websites van de GR. Dat kan beter, zeker in deze tijd van digitalisering. Als een AB vergadert in een raadszaal met goede faciliteiten van een van de aangesloten gemeenten, dan kan zo’n vergadering via een videostream worden gevolgd en later teruggekeken. Dan kun je als inwoner en als raadslid zien hoe jouw vertegenwoordiger jouw belangen behartigt en hoe en wat zo’n AB besluit.

Transparantie gemeenschappelijke regelingen

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties CDA Wijchen, D66 Wijchen en Wijchen Sociaal

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 18 juni 2020.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat

 1. Er al lang kritiek is op de grip van gemeenteraden op gemeenschappelijke regelingen en op de transparantie van de besluitvorming;
 2. Dat weliswaar de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke regelingen in formele zin openbaar zijn, maar dat het voor raadsleden niet gebruikelijk en om praktische redenen vaak onmogelijk is om die bij te wonen;
 3. De bijeenkomsten voor raadsleden over gemeenschappelijke regelingen vooral technisch van aard zijn.

Overwegende dat,

 1. Daarmee de democratische legitimiteit in het geding is;
 2. Meer transparantie meer inzicht biedt in argumenten en besluitvorming;
 3. Een motie voor uitzenden van GR-bijeenkomsten een jaar geleden nog geen meerderheid haalde;
 4. De coronacrisis een stimulans heeft gegeven aan het gebruik van audiovisuele middelen en aan een besef van ook de positieve kanten daarvan;
 5. Zoals bij gemeenteraden meestal al het gebruik was nu ook enkele gemeenschappelijke regelingen de vergaderingen van hun AB hebben gestreamd;
 6. Zij dat soms al deden door te vergaderen in raadszalen, waar streamingfaciliteiten aanwezig zijn en waardoor er geen extra investeringen nodig zijn;
 7. Openbaarheid middels streamen de AB-leden meer bewust laat zijn van de noodzaak van een zorgvuldige afweging;
 8. Met een livestream en de mogelijkheid tot terugkijken de raad kan reflecteren op de bijdrage van de eigen vertegenwoordiger;
 9. Dat de mogelijkheid tot terugkijken het voor raadsleden beter mogelijk maakt om debatten over GR-en voor te bereiden;
 10. Dat daarmee de informatiepositie van raadsleden wordt verbeterd.

Roept het college van B&W op om:

 1. Te bewerkstelligen dat de vergaderingen van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen voortaan live online worden uitgezonden en opgenomen zodat deze zijn terug te kijken, te beginnen met:
  a. MGR Rijk van Nijmegen
  b. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
  c. GGD Gelderland-Zuid;
  d. Omgevingsdienst Regio Nijmegen.
 2. De gemeenschappelijke regelingen te vragen dit via hun websites en andere communicatiemiddelen duidelijk te communiceren.
 3. Op de gemeentelijke website hiernaar duidelijk te verwijzen en daarover te communiceren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van
CDA Wijchen, Björn Derksen
D66 Wijchen, Kees van Galen
Sociaal Wijchen, Johan de Kievit


Het CDA was de eerste indiener, omdat de partij in juli 2019 een soortgelijke motie had ingediend.