Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 maart 2020

Versnellen hulp aan zelfstandigen ivm Coronacrisis

De Coronacrisis slaat hard toe. D66 Wijchen vraagt daarbij speciale aandacht voor de zelfstandigen. Zzp-ers kunnen niet terugvallen op werktijdverkorting en ww. Voor velen van hen kan de Coronacrisis meteen een acute financiële crisis betekenen. Soms komen ook zelfstandigen in aanmerking voor bijstand, de zogenoemde Bbz. Maar het duurt lang om die te krijgen. Daarom vraagt D66 de gemeente om meer bekendheid te geven aan de regeling en om de procedure flink te versnellen. Daarnaast vraagt D66 om aanvullende maatregelen, zoals opschorting van lokale belastingen en een gemeentelijk noodfonds voor ondernemers en zelfstandigen in verband met de Coronacrisis.

Update: Wethouder Nick Derks reageerde dat hij de punten zoals genoemd zal inbrengen in het overleg over de gevolgen van corona voor de economie en werk en inkomen in Wijchen. Op 17 maart kondigde het kabinet maatregelen aan die tegemoet komen aan de zorgen van zzp-ers en de vragen van D66 Wijchen. Zie ook Coronamaatregelen voor zzp-ers. Zie d66.nl/corona voor alles over de aanpak van de coronacrisis. Het zal voor de gemeente een uitdaging zijn om dit uit te voeren!


Versnellen hulp aan zelfstandigen ivm Coronacrisis

Schriftelijke vraag van de fractie D66 Wijchen
Ingediend: 14 maart 2020

Aanleiding:

Nederland wordt getroffen door de Coronacrisis. Het Covid-19-virus is op de eerste plaats een probleem voor de volksgezondheid, maar het heeft inmiddels verstrekkende gevolgen voor alle aspecten van de samenleving. De economische gevolgen worden snel zichtbaar en merkbaar voor zowel werkgevers als werknemers.

In Nederland en ook in de gemeente Wijchen zijn er veel zelfstandigen, waaronder veel zzp-ers. Het flexibele werk maakt hen extra kwetsbaar voor onvoorziene tegenslagen, ook omdat zij in een veel mindere mate dan anderen gebruik kunnen maken van sociale ‘vangnetten’. De Coronacrisis treft hen vaak hard. Het kabinet wees er in zijn brief van 12 maart op dat zzp-ers geen aanspraak kunnen maken op werktijdverkorting en dat voor hen bij grote financiële problemen weinig rest dan een beroep te doen op de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004), die door gemeenten wordt uitgevoerd. De Bbz biedt de mogelijkheid inkomen of bedrijfskapitaal tijdelijk aan te vullen.

Het aanvragen van ondersteuning op basis van de Bbz duurt echter lang. De gemeente rekent 13 weken voor het behandelen van de aanvraag en kan dat met nog eens 13 weken verlengen. Dat is erg lang indien zelfstandigen door de Coronacrisis plotseling en onvoorzien hun inkomen verliezen en daardoor in acute financiële nood komen te verkeren. Wij vragen daarom dat de gemeente zich inspant om de doorlooptijd van Bbz-aanvragen substantieel te versnellen.

Vragen: [en daarachter de antwoorden die het college op 24-3-2020 gaf]

 1. Bent u het eens met de fractie van D66 dat de volksgezondheid in deze situatie voorop staat, maar dat overheden op alle niveaus ook oog moeten hebben voor het zo veel mogelijk beperken van de economische schade als gevolg van het coronavirus?
  Antwoord college: Ja.
 2. Wat is op dit moment de gemiddelde doorlooptijd bij de aanvraag van een bbz-procedure in de gemeente Wijchen?
  Antwoord college: De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 4 tot maximaal 5 weken nadat de cliënt de opgevraagde bescheiden heeft aangeleverd. De termijn van 13 weken die wordt genoemd in de tekst op de website is de wettelijke termijn, waarin een besluit moet zijn genomen door de gemeente. In het maatregelenpakket van de Rijksoverheid wordt een verkorte procedure voorgesteld (zie bijlage).
 3. Bent u bereid zich in te spannen om deze doorlooptijd substantieel te verminderen om zo noodlijdende zelfstandigen snel van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld door meer capaciteit in te zetten?
  Antwoord college: Ja. Op basis van de aangekondigde overheidsmaatregelen wordt dit mogelijk gemaakt.
 4. Bent u bereid zich in te spannen om deze regeling actief bekend te maken bij zelfstandigen? Zo ja, op welke manier?
  Antwoord college: Jazeker. Vorig jaar hebben wij in een lokaal zakenblad een artikel gewijd aan deze regeling. Daarnaast hebben we op dit moment een pagina voor ondernemers op onze website ingericht met alle informatie die ondernemers kan helpen in deze crisis. De pagina wordt telkens geactualiseerd zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.
 5. Is het mogelijk om de hoge rente (8% per jaar) die geldt bij een Bbz-bedrijfslening te verlagen?
  Antwoord college: Nee, deze rente is wettelijk vastgesteld. Er bestaat wel de mogelijkheid van rentekwijtschelding voor het 1e jaar en 2e jaar nadat de aanvraag is gedaan door een gevestigde zelfstandige.
 6. In hoeverre is het mogelijk in de vermogenstoets voor een periodieke Bbz-uitkering en/of de bijzondere bijstand en kindregeling de immateriële activa (en de bedrijfsmiddelen) buiten beschouwing te laten?
  Antwoord college: Voor het Bbz geldt een andere vermogenstoets dan voor de Participatiewet. Vermogen dat noodzakelijk is voor de continuïteit van de onderneming, vormt geen voorliggende voorziening.
 7. Bent u bereid ook maatregelen als tijdelijke ontheffing of opschorting van lokale belastingen te overwegen?
  Antwoord college: Ja. Het college onderzoekt de mogelijkheden om de betalingstermijn van gemeentelijke belastingen te verlengen.
 8. Wil het college overwegen een gemeentelijk noodfonds in te richten voor ondernemers en zelfstandigen die door de Coronacrisis in acute nood zijn gekomen en waaruit zij snel middels een renteloze lening of lening met een lage rente geholpen kunnen worden?
  Antwoord college: Het aangekondigde maatregelenpakket van de rijksoverheid voorziet hierin.
 9. Welke andere maatregelen neemt de gemeente Wijchen om de economische schade voor onze inwoners en bedrijven zo veel mogelijk te beperken?
  Antwoord college: Het Bbz, die 4 doelgroepen kent met eigen financiële producten, en eventueel Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) biedt in onze ogen voor alle doelgroepen van zelfstandigen een goede oplossing in deze situatie. Daarnaast kennen we sinds 17 maart het maatregelenpakket. De gemeente zal zorgdragen voor een groot deel van de uitvoering van deze aangekondigde maatregelen.

Namens de fractie D66 Wijchen
Kees van Galen


Kabinetsmaatregelen van 17 maart 2020: kamerbrief en poster: