Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 februari 2020

Visie op zonne-energie

De gemeenten Druten en Wijchen hebben een beleidsnota Visie op zonne-energie laten opstellen. Deze nota is op 20-2-2020 aan de raad van Wijchen voorgelegd. Deze visie is bedoeld om als basis te dienen om plannen voor zonnevelden te gaan beoordelen. Doel is dat Wijchen de komende jaren 30 ha aan zonnevelden gaat realiseren (Druten 50 ha). 

U kunt klikken op Visie op zonne-energie om de nota te openen en te lezen.

D66 Wijchen over de visie

Al tijdens de commissievergadering van 6 februari gaf Kees van Galen namens D66 Wijchen zijn complimenten over de opzet en integrale benadering in deze visie. Zagen we in het verleden bij grote infra-structurele projecten in Wijchen nog wel eens dat er totaal geen rekening met het landschap werd gehouden, is dat nu wel het geval. De historisch-geografische en cultuur-historische kenmerken van Druten en Wijchen zijn meegenomen als duidelijke kaders in de visie.

Vragen had D66 echter over de relatie met andere zaken: windenergie en woningbouw. Waarom is er niet tegelijk aan een visie op windenergie, op dezelfde wijzen en samenhangend met de visie op zonne-energie-energie? Want er is geen visie op windenergie, omdat nog altijd de Tegenwindcode geldt. [De Tegenwindcode, officieel de Gedragscode Windenergie, is begin 2016 aangenomen en zou begin 2019 moeten zijn geëvalueerd. Hij vertegenwoordigt vooral het standpunt van tegenstanders van windmolens. Zie ook: Wijchen energieneutraal, dat komt ooit wel eens … en Wijchen energieneutraal?].

Ook mist D66 de relatie tot de ruimtelijke ordening en dan vooral de plannen voor woningbouw. Wijchen moet immers 1500 woningen gaan bouwen en daarvoor moeten ruimtelijke keuzes worden gemaakt en dat heeft invloed op de plekken waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden.

Hoewel D66 positief is over de visie, vragen we wel meer aandacht voor participatie (betrokkenheid van de omgeving in planvorming, deelnemen en meeprofiteren van de opbrengsten). Ook vinden we wel dat de rol van bedrijven en bedrijvenparken is onderbelicht.

Moties en amendent

Tijdens de raadsvergadering werden twee amendementen en twee moties ingediend.

Amendementen Participatie in visie op zonne-energie

Het CDA wilde middels twee amendementen het college verplichten om bij plannen voor zonneparken te eisen dat minimaal € 0,50 – € 1 per Mh in een omgevingsfonds wordt gestopt (zie amendement) en te eisen dat minimaal 50% van het zonneveld lokaal eigendom moet zijn (zie amendement). Dat gaat ons, en andere partijen, te ver. Het Klimaatakkoord roept al op een participatieplan te maken en te streven naar een omgevingsfonds en lokaal eigenaarschap. Die inspanningsverplichting is wat ons betreft in deze fase voldoende. De amendementen werden door CDA ingetrokken, toen bleek dat de andere partijen het te verplichtend vonden voor initiatiefnemers en ze niet zouden steunen.

Motie Bedrijventerreinen in visie op zonne-energie

Met D66 als eerste indiener en samen met Kernachtig Wijchen en de PvdA riepen we het college op om bedrijventerreinen pro-actief te betrekken en initiatieven te ondersteunen. Meer in het bijzonder vroegen we om het initiatief om in Bijsterhuizen op water een zonneveld te leggen te steunen en daarover in overleg te gaan met het Waterschap. Zie: Motie Bedrijventerreinen in visie op zonne-energie. Het college maakte ernstig bezwaar tegen het moeten sturen van een formele brief en het het vragen om een bestuurlijk overleg hierover. In samenspraak met de mede-indieners werd daarom in de tweede bullet “Het Waterschap Rivierenlandschap zowel schriftelijk als in een bestuurlijk overleg te verzoeken mee te werken …” gewijzigd in “Het Waterschap Rivierenland in een volgend overleg te verzoeken mee te werken …”. Deze gewijzigde motie werd door de raad aangenomen, alleen de VVD stemde tegen.

[Extra informatie: het Waterschap Rivierenland wacht de evaluatie van de pilot bij Weurt, die loopt tot 20-9-2020, af. Zie: Innozowa.]

Motie Grote daken bij bedrijven zien de zon

Samen met Kernachtig Wijchen en vrijwel alle andere partijen (m.u.v. de VVD) riep D66 het college op om over zonnepanelen op bedrijven meer voorlichting te geven. Om ook in kaart te brengen welke daken van bedrijven geschikt zijn. Met minstens tien grote bedrijven te komen tot een convenant en daarbij de bedrijven op allerlei manier te ondersteunen. Zie: Motie Grote daken bij bedrijven zien de zon. Deze motie werd door de raad aangenomen, alleen de VVD stemde tegen.


Zie ook artikel op RN7.