Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 februari 2020

Woningbouw voor senioren

Maak wonen en zorg voor senioren (meer) mogelijk. Samen met VVD, CDA en Wijchen Lokaal diende D66 Wijchen hiervoor een motie vreemd aan de orde van de dag in. In het kort riepen we het college op om gebruik te maken van een subsidieregeling van de landelijke overheid. Tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2020 werd de motie unaniem aangenomen! Hieronder vindt u de tekst:

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 30 januari 2020.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

  • De Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen woensdag 15 januari ‘20 een rapport heeft gepubliceerd over seniorenwoningen [1];
  • Het advies vanuit dit rapport is: ga (ver)bouwen! Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Met als gevolg een ontoereikend woningaanbod en belemmering van de doorstroming op de woningmarkt;
  • De rijksoverheid een Stimuleringsregeling Wonen en Zorg heeft ingesteld, die zich richt op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen, en subsidie-aanvragen daarvoor vóór 31 december 2020 moeten worden ingediend [2];
  • De Wijchense bevolking een groeiend aandeel senioren telt;

Overwegende dat

  • De informatienota Woningmarktonderzoek 2019 Arnhem-Nijmegen zich vooral richt op type woningen, zoals huur- en koopcategorieën, en niet duidelijk is over de doelgroep senioren;
  • De fysieke woonomgeving voor ouderen cruciaal is om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg;
  • Er qua woningtypes een groot gat is tussen zelfstandig wonen en een verzorgingshuis;
  • Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, een oplossing kunnen bieden;

Roept het college op

  • in samenwerking met belanghebbende partijen zoals ouderenorganisaties, woningbouwverenigingen en zorginstellingen actief de mogelijkheden van het inzetten van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg te onderzoeken voor alle kernen in de gemeente Wijchen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

VVD, Roel Boumans
D66, Emmy Wittenberg
CDA, Marlien Joosse
Wijchen Lokaal, Arnold van Kuppeveld

 


[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/15/commissie-tzto-bouwen-digitaliseren-samenwerken

[2] https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz