Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 februari 2020

Veel vragen over afhandeling Rondom Wijchen

Op 30 januari 2020 werd in de raad gesproken over de afhandeling van Rondom Wijchen. Rondom Wijchen is per 31-12-2019 opgehouden te bestaan als samenwerkingspartner van gemeente voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg. Maar de rekeningen van de geleverde zorg door vele aanbieders in 2019 moeten nog wel worden betaald. Dus werd de raad gevraagd te besluiten over aanvullende subsidie daarvoor. En het is de vraag of daarmee alle rekeningen zijn afgehandeld.

Daarnaast vroeg Rondom Wijchen om het verstrekken van subsidie voor diensten als het sociaal-maatschappelijk werk en extra inzet voor het Sociaal Wijkteam (SWT) in 2019 en voor extra bedrijfsvoeringskosten. Over dat laatste was onduidelijkheid en discussie, daarom vroeg Kees van Galen namens D66 Wijchen om dit deel van de nota niet nu maar later te behandelen. 

Zie ook: ‘Geen opdracht, geen geld’ voor tekort zorgorganisatie Rondom Wijchen (RN7, verslag met kort interview).

Voorgesteld besluit door college

Het college stelde voor dat de gemeenteraad Wijchen besluit (zie ook de Beslisnota):

 1. Voor 2019 incidenteel aanvullend subsidie beschikbaar te stellen aan Rondom Wijchen ter hoogte van € 961.756 voor zorgkosten
 2. Het aanvullend gevraagde bedrag van € 294.000 voor bedrijfsvoeringskosten af te wijzen.
 3. De aanvullende kosten van voorliggende ophoging ter hoogte van € 961.756 m.b.t. zorg in 2019 incidenteel te dekken vanuit de algemene reserve.

Betoog D66 Wijchen en amendement

Vergoeding van zorgkosten

D66 Wijchen stemde in met beslispunt 1, de vergoeding van € 960k voor gemaakte zorgkosten. Hoewel het (opnieuw) een grote overschrijding is van de begroting, is het niet te vermijden om de rekening te betalen. De zorg is geleverd aan onze inwoners en aanbieders hebben daar recht op. Wel roept het (opnieuw) de vraag op of deze kosten niet waren te voorzien? Kennelijk hadden noch Rondom Wijchen noch de gemeente (die in haar back-office de administratie doet) daar zicht op. We realiseren ons dat het niet alleen het SWT is die verwijst, dat gebeurt ook door bijvoorbeeld huisartsen en rechters en daar heeft de gemeente niet altijd greep op. Maar het roept (opnieuw) vragen op over de regie door de gemeente, zoals ook besproken eind november (zie Kosten jeugdzorg onbeheersbaar).

De vraag dringt zich ook op of er voor de zorgkosten nog naheffingen komen. Aan alle zorgverleners is kennelijk door Rondom Wijchen gemeld dat de facturen binnen een maand binnen moeten zijn. Maar vele aanbieders kunnen niet alles zo snel verwerken en vorig jaar waren vele van hen later.

Geen vergoeding van ‘bedrijfsvoeringskosten’?

Het college stelt voor om € 295k ‘bedrijfsvoeringskosten’ niet te vergoeden. D66 Wijchen vindt dat op zijn minst discutabel. Daarom hebben wij een amendement ingediend om beslispunt 2 nu te schrappen.

Toelichting op dit amendement van D66 Wijchen: “De gemeenteraad heeft in heel korte tijd veel informatie gekregen over de bedrijfsvoeringskosten van Rondom Wijchen. De indiener heeft kennis genomen van de informatie die is verstrekt door het college (incl. het ingewonnen juridisch advies) en door Rondom Wijchen.
De indiener meent dat op dit moment niet is te overzien wat de maatschappelijke en financiële gevolgen zijn van het niet toekennen van het door Rondom Wijchen gevraagde aanvullende bedrag van € 294.000 voor bedrijfsvoeringskosten. Daarom stelt de indiener voor dat de raad niet op 30 januari 2020 besluit over het gevraagde aanvullende bedrag voor bedrijfsvoeringskosten, maar dit doet op het moment dat de raad vindt dat hij voldoende informatie heeft om de gevolgen van zijn besluit te overzien.”

In zijn betoog ging Kees van Galen in op de redenen om dit amendement in te dienen:

De raad wordt voor het blok gezet.

 • De raad had voor deze belangrijke nota een zeer korte voorbereidingstijd, en er zijn geen infoavond of commissievergadering over deze nota geweest.

Het gaat naast afhandeling van zorgkosten om een zorgvuldige afhandeling van het project Rondom Wijchen.

 • Gezien de tegenstrijdigheden en meningsverschillen kunnen we geen goed oordeel vormen.

Het gaat ook om de manier van met elkaar omgaan als gemeente en Rondom Wijchen.

 • De populatiegebonden bekostiging, waarvan Rondom Wijchen het vehikel was, was een project van vallen en opstaan, met elkaar nieuwe wegen bewandelen, zonder dat zaken helemaal vaststonden.
 • Nu stelt de wethouder zich zeer formeel en legalistisch op en wil de zaak forceren in plaats van het in dezelfde sfeer netjes beëindigen.
 • De gemeente en Rondom Wijchen bleven voor 2019 formeel uitgaan van het kostenniveau van 2018, zonder de begroting 2019 tussentijds te herzien, terwijl iedereen wist dat dit niet meer de realiteit was. Was dat niet ook de verantwoordelijkheid van de gemeente?

De wethouder is heel stellig dat de bedrijfsvoeringskosten niet vergoed worden, dit wordt betwist.

 • Dat zaken formeel in 2019 niet goed waren geregeld is evident, maar is dat alleen wijtbaar aan Rondom Wijchen en niet aan wethouder?
 • Het grootste deel van de ‘bedrijfsvoeringskosten’ bestaat uit extra inzet voor het Sociaal Wijkteam en schoolmaatschappelijk werk. Was de wethouder dan niet van die extra inzet op de hoogte? Heeft hij er niet op aangedrongen (zoals ons is verteld)?
 • Is het niet zo dat dit schoolmaatschappelijk werk in 2018 vergoed werd en opnieuw in 2020?
 • Lag het dan niet in de rede, was het geen gewekt vertrouwen, dat dit ook in 2019 vergoed zou worden?
 • Klopt het wel of niet, toen het ging om schoolmaatschappelijk werk en MEE dit wegens gebrek aan formele afspraken wilde stoppen, de wethouder heeft aangedrongen om door te gaan?

De gevolgen van het nu niet toekennen kunnen groot zijn.

 • Wat zijn de gevolgen als deze (al gemaakte) kosten niet wordt toegekend?
 • Kan het zijn dat Rondom Wijchen dan failliet gaat?
 • Wat betekent dat voor de verdere afhandeling?
 • Bij liquidatie zijn de leden van Rondom Wijchen niet aansprakelijk. Welke partijen zitten dan met onbetaalde rekeningen of staat de gemeente dan garant?

Daarom pleit D66 Wijchen om niet nu een beslissing te forceren, maar om dit uit te stellen, zodat, bv. met mediation, gekomen kan worden tot een fatsoenlijke closure. Uitstel heeft geen gevolgen voor de liquiditeit, maar voorkomt extra kosten.


In zijn reactie bleef wethouder Burgers volhouden dat over de opgevoerde geen afspraken waren, dat hij daarover nooit toezeggingen had gedaan of dat daarover informele afspraken waren gemaakt en dat deze dus niet worden vergoed. De coalitiepartijen en het CDA steunden hem.

Helaas werd het amendement van D66 Wijchen verworpen. Daarmee werd het weigeren om de ‘bedrijfsvoeringskosten’ te vergoeden definitief.Rondom Wijchen
Het is nu de vraag wat het bestuur van Rondom Wijchen zal doen. Rondom Wijchen is een coöperatieve vereniging, zonder een groot eigen vermogen. De leden van het bestuur van Rondom Wijchen zijn zelf bestuurders/directeuren van zorg- en welzijnsinstellingen in Wijchen en in de regio. Zij zullen in de nieuwe situatie moeten kunnen samenwerken met de Gemeente Wijchen en de gemeente met hen. De Gelderlander schreef op 1-2-2020 dat Rondom Wijchen juridische stappen overweegt.