Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 december 2019

Bergharen: slecht geïnformeerd over windmolens

De gemeente Beuningen is bezig locaties aan te wijzen voor windmolens. Een van die locaties is vlak bij de gemeentegrens met Wijchen, bij Bergharen. Bewoners van Bergharen, die mogelijk op een paar honderd meter afstand windmolens zullen krijgen, zijn daarover niet tijdig geïnformeerd. De gemeente Beuningen heeft namelijk in eerste instantie alleen de eigen inwoners daarvan op de hoogte gesteld. Ook de gemeente Wijchen, waarmee Beuningen regionaal nauw zou moeten samenwerken, heeft haar inwoners in Bergharen niet geïnformeerd over de windmolens. Reden voor Emmy Wittenberg om daarover tijdens de raadsvergadering van 19 december mondelinge vragen te stellen aan de wethouder.

10 december was er een informatiebijeenkomst door de gemeente Beuningen in Bergharen. Dat was 3 weken nadat inwoners een zienswijze konden indienen tegen de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Inwoners van Bergharen, de meest nabije belanghebbenden, zijn over de procedure niet geïnformeerd. Zij ontvangen geen lokale huis-aan-huiskrant van Beuningen. De enige proactieve informatiebron in Bergharen was tot 10 december stichting Tegenwind. In maart 2019 gaf onze wethouder in zijn repliek aan, en ik citeer: “dat er geen onrust moet ontstaan, maar vanuit feitelijkheden worden gecommuniceerd”.

Onze vragen:

  • Welke regionale afspraken zijn er over informeren van inwoners in grensgebieden?
  • Voorzitter, bent u het met D66 eens dat de Bergharense inwoners te laat zijn geïnformeerd over de zienswijzeprocedure?
  • Bent u het met ons eens deze informatievoorziening juist onrust creëert?
  • Hoe is het mogelijk dat onze wethouder, nota bene de voorzitter van het regionale duurzaamheidsoverleg, geen regie lijkt het hebben op het grensoverschrijdend informatieproces?
  • Hoe is het mogelijk dat de wethouder van Wijchen kennelijk niet in staat was zijn eigen inwoners tijdig en adequaat te informeren?
  • Bent u het met ons eens dat de aanloop naar windturbines in Beuningen in goed overleg zou moeten plaatsvinden, in voorbereiding op de regionale energiestrategie?

Ook twee andere fracties stelden hierover vragen. De antwoorden van de wethouder waren op zijn zachts gezegd teleurstellend. Hij vond het betreurenswaardig, maar schoof de verantwoordelijkheid eigenlijk geheel naar de gemeente Beuningen.