Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 december 2019

Visie op vuurwerk

In Nederland en zo ook in Wijchen wordt elk jaar de discussie rondom vuurwerk gevoerd. In Wijchen is dit vaak vlak na de jaarwisseling en het gaat dan over incidenten, overlast en veiligheid.
Naast overlast en onveiligheid, zorgt vuurwerk voor veel psychisch en lichamelijk leed bij mensen en dieren. De roep om vuurwerkvrije zones wordt dan ook steeds groter. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat een kleine meerderheid (53 procent) het een goed plan vindt als het afsteken van vuurwerk door particulieren in hun gemeente verboden wordt. Er is bovendien veel draagvlak voor vuurwerkvrije zones: 70 procent vindt het een goede zaak als er dit soort zones in hun gemeente komen. (bron: EenVandaag, 09-12-2019) De gemeente Apeldoorn is de eerste vuurvrije gemeente tijdens jaarwisseling 2020/2021. In Nijmegen zijn er voor dit jaar (vrijwillig) vuurwerkvrije zones ingesteld, zoals parken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde al eind vorig jaar om vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten te verbieden ,,om letsel te voorkomen, omdat het grote overlast veroorzaakt en uitnodigt tot roekeloos gedrag”. Het kabinet laat een besluit over instellen van een vuurwerkverbod over aan gemeenten.

Schriftelijke vragen en beantwoording:

 1. Bent u het met ons en o.a. de politie eens dat vuurwerk een steeds groter probleem is?
  antwoord college:
  Ook in de gemeente Wijchen is er helaas jaarlijks sprake van letsel, overlast en schade als gevolg van vuurwerk. Met name door het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk en alle berichtgeving in de media, wordt de negatieve beleving over vuurwerk zeer versterkt. Daartegenover staat dat er geen sprake is van een forse toe- of afname van het aantal overlastmeldingen en/of een significante stijging van de jaarlijkse schadepost (zie tabel). Het definitieve schadebedrag van afgelopen jaarwisseling is nog niet helemaal helder, maar een eerste indruk is dat dit lager uit gaat vallen dan de vorige jaarwisseling. Derhalve, is het college het niet eens met de stelling dat vuurwerk een steeds groter wordend probleem is in onze gemeente. Wel heeft het college begrip voor de stijgende negatieve beleving ten opzichte van vuurwerk door het toenemende gebruik van zwaar illegaal vuurwerk. Uiteraard heeft het college ook zorgen over de gevaren die dit illegale vuurwerk oplevert. Het college is het ook niet oneens met een landelijk vuurwerkverbod maar daar moet dan wel handhavingscapaciteit tegenover staan. Staat dat er niet tegenover, is er wat ons betreft sprake van symboolpolitiek.
  Onderstaand de tabel met niet verhaalbare schade voor de gemeente Wijchen

  Wijk 2018 2017 2016 2015
  Noord € 3.380,00 € 5.615,00 € 8.260,00 € 9.715,00
  Zuid € 2.480,00 € 2.830,00 € 9.320,00 € 7.100,00
  Centrum € 4.380,00 € 4.260,00 € 5.040,00 € 6.021,00
  Buitengebied € 4.340,00 € 2.750,00 € 3.390,00 € 5.954,00
  Totaal € 14.580,00 € 15.455,00 € 26.010,00 € 28.790,00
 2. Vindt u dat gemeenten hierin, zolang er nog geen landelijke beleid is, een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen?
  antwoord college:
  Ja dat klopt, in de gemeente Wijchen nemen we deze verantwoordelijkheid al door een scala aan maatregelen zoals:
  – Preventief afsluiten/verwijderen van afvalbakken, kledingcontainers, glasbakken etc.
  – Verwijderen brandbare ‘losliggende’ materialen.
  – Controles op de vuurwerkverkoopadressen.
  – De actie ‘vuurwerkafval’ (het inleveren van vuurwerkafval).
  – Plaatsen sandwichborden ‘veeg eigen straatje schoon’.
  – Media aandacht voor preventieve acties.
  – Informatieborden voorzien van banner: We zien je graag terug in 2020! (actie t.b.v. gebruik vuurwerk bril)
  – Verhoogd toezicht in de dagen voor de jaarwisseling door Bureau Toezicht en Handhaving.
  – Afstemming met de politie over risico’s, actualiteit en werkafspraken.
  Het instellen van vuurwerkvrije zones of een totaal verbod is hier bewust geen onderdeel van. Het college is van mening dat dergelijke zones of een verbod, gekoppeld moet zijn aan handhavingscapaciteit, die landelijk georganiseerd zal moeten worden. Zouden wij er nu voor kiezen om toch zelfstandig voorgaande maatregelen lokaal in te voeren, kunnen wij met de huidige capaciteit van politie en toezicht nooit hierop handhaven.
 3. Bent u op de hoogte van de kerstkaart van de handhavers die op 16 december is verstuurd aan de Tweede Kamer?
  antwoord college:
  Ja.
 4. Vindt u het ook tijd worden dat in Wijchen een vuurwerkbeleid gaat komen?
  antwoord college:
  Nee, het college is van mening dat er landelijk beleid moet komen waarbij er aandacht is voor de handhaving van dat beleid.
 5. Bent u het met D66 eens dat de gemeente een belangrijke taak heeft in het initiëren van vuurwerkvrije zones en dit niet alleen moet worden belegd bij inwoners (zoals in Leur)?
  antwoord college:
  Door de eerder genoemde maatregelen draagt Wijchen al bij aan het beheersbaar maken en houden van de jaarwisseling. Door het faciliteren van bijvoorbeeld een vuurwerkvrijezone kunnen er ook verwachtingen geschept worden in het kader van de handhaving hierop. Deze verwachtingen kunnen wij en de politie op dit moment in geen geval waar maken en zijn derhalve ook niet zinvol. De ervaring is ook dat een breed gedragen burgerinitiatief beter functioneert dan een lokaal opgelegd initiatief vanuit de overheid. Wel kunnen we kijken naar de mogelijkheden om goed doordachte en breed gedragen burgerinitiatieven op enigerlei wijze te faciliteren. Voor het, door onder andere D66, landelijk gepropageerde verbod lijkt een meerderheid zich af te tekenen. Indien dit gepaard gaat met uitbreiding van handhavingscapaciteit, lokaal, aan de grenzen en bij de pakketdiensten, dan heeft het college enig vertrouwen in het daadwerkelijk afdwingen van dit verbod. Immers, het telkens stijgende omzetvolume aan vuurwerk is een indicatie dat erg veel mensen in Nederland het afsteken van vuurwerk als een onderdeel van de jaarwisseling-festiviteiten beschouwen.
 6. Bent u bereid de raad een meningsvormende nota voor te leggen in voorjaar 2020, zodat de raad u een advies kan geven over haar visie op vuurwerkbeleid?
  antwoord college:
  Het college is van mening dat alleen een landelijk verbod soelaas biedt en wacht dan ook de uitkomst van het politiek debat daarover in de Tweede Kamer graag af.

 

Bekijk hier het item van RN7 terug:

Visie op vuurwerk