Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 november 2019

Motie Vergroening OZB

“Wat D66 Wijchen wil is een visie op ons OZB-beleid. Geen paniekvoetbal om de vier jaar, maar een herkenbare lijn. Ook willen we een vergroening van ons OZB-beleid, zodat groen doen wordt gestimuleerd. Dit wordt ook aangemoedigd door de Vereniging van Nederlandse gemeenten. We dienen hiertoe een motie in, samen met Kernachtig Wijchen en PvdA.”

Motie van de fracties van D66 Wijchen, PvdA Wijchen en Kernachtig Wijchen

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat

  • De gemeente Wijchen in 2040 energieneutraal wil zijn en dat daartoe alle zeilen bijgezet moeten worden;
  • Energiebesparing bij huizen en bedrijfspanden, zoals isolatie en het opwekken van duurzame energie, bijdraagt aan het behalenvan de klimaatdoelstelling.

Overwegende dat,

  • De huidige manier waarop de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt geheven geen rekening houdt met de duurzaamheid van een woning of bedrijfspand;
  • Er voor bedrijven een energie-investeringsaftrek is voor de vennootschapsbelasting maar niet voor de OZB;
  • Een financieel voordeel voor inwoners en bedrijven een prikkel kan zijn om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente;
  • Ook de VNG oproept duurzame alternatieven binnen de OZB af te wegen.

Roept het college van B&W op om:

  • De mogelijkheden te onderzoeken om de wijze van OZB heffen voor inwoners en bedrijven te vergroenen;
  • Daarbij diverse middelen te overwegen (zoals energielabel, investeringsaftrek van duurzaamheidsmaatregelen op de WOZ-waarde, netto afname van gas, water en licht, of andere criteria);
  • De raad daarover uiterlijk 1-5-2020 te informeren en mogelijke scenario’s voor te leggen.

De motie Vergroening OZB is aangenomen. Voor stemden D66, PvdA, Kernachtig Wijchen.