Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 november 2019

Motie Meer ruimte door pensioenakkoord

“We hebben geconstateerd dat – vreemd genoeg – de gevolgen van het pensioenakkoord niet zijn doorberekend in de begroting. Het pensioenakkoord heeft gevolgen voor onze ambtelijke kosten, kosten voor onze bijstandsuitkeringen en kosten voor Sociale Werkplaats medewerkers. D66 roept daarom in een motie op om hiervoor een zo accuraat mogelijke berekening te maken en deze te delen met de raad.”

Motie van de fractie van D66 Wijchen

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat

  • Minister Koolmees namens het kabinet in juni 2019 met partijen een pensioenakkoord is overeengekomen;
  • Daarmee de pensioengerechtigde leeftijd voor de eerstkomende jaren substantieel is verlaagd, variërend van 4 tot 8 maanden;
  • De financiële gevolgen niet zijn verwerkt in de voorliggende begroting.

Overwegende dat,

  • Ambtenaren eerder met pensioen gaan en hun opvolgers in het algemeen in een lagere schaal of op een lagere trede zullen instromen, zodat dit positieve gevolgen heeft voor de loonkosten van WDW;
  • Een deel van de bijstandsgerechtigden eerder zal doorstromen naar een pensioenvoorziening, hetgeen (ook gezien de relatief hoge leeftijd van de groep die al wat langer gebruik maakt van de Participatiewet) zal leiden tot een snellere afname van het totale bestand dan eerder verwacht;
  • Een deel van de SW-medewerkers eerder zal doorstromen naar een pensioenvoorziening, waardoor de kosten voor deze groep zullen dalen.

Roept het college van B&W op om:

  • Een zo accuraat mogelijke berekening te maken van de gevolgen voor de gemeentebegroting van het pensioenakkoord;
  • Deze zo spoedig mogelijk te delen met de raad.

De inhoud van deze motie werd door de wethouder omarmd, in de zin dat hij toezegde dit in de Perspectiefnota mee te nemen en inzichtelijk te maken, Met die toezegging is besloten de motie terug te trekken.