Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 november 2019

Motie Energie in eigen beheer

“D66 roept ook op om na te denken over meer inkomsten. Daarom dienen we deze motie in met K8W en PvdA. D66 Wijchen vraagt al jaren om aan de slag te gaan met energiekansen voor Wijchen. De gemeente Wijchen moet voor energiewinning verantwoordelijkheid nemen. We laten nu al jaren kansen liggen. We zijn blij we met coalitiepartijen kunnen oproepen om de mogelijkheden van energiewinning in eigen beheer te onderzoeken. Het zou ons een nog betere positie op de energiemarkt geven als we hierin samenwerken met Druten en met onze kenniscentra zoals Hogeschool en Technische Universiteit.”

Motie van de fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA Wijchen, D66 Wijchen

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • De structurele inkomsten van de gemeente Wijchen onder druk staan, terwijl er structurele middelen nodig zijn om op termijn stijgende structurele kosten te kunnen opvangen.
 • De gemeente Wijchen er verstandig aan doet om ook vanuit ondernemersperspectief naar de begroting te kijken, met andere woorden: ‘Hoe kunnen we geld verdienen voor en namens de Wijchense gemeenschap?
 • Er op dit moment veel initiatieven op stapel staan als het gaat om het opwekken van duurzame energie, waarbij de gemeente veel geld laat liggen richting marktpartijen.
 • Het draagvlak voor het plaatsen van windmolens, zonnepanelen en andere energiebronnen veel groter is als inwoners zelf mede-eigenaar zijn.
 • Op veel plekken in Europa met succes gemeenten zelf initiatieven hebben ontplooid in het opzetten van een lokaal/regionaal energiebedrijf.

Constaterende dat:

 • De gemeente Wijchen op dit moment een passief beleid hanteert als het gaat om het participeren in de opwekking van energie.
 • Als gevolg hiervan de gemeente Wijchen inkomsten misloopt, omdat zij geen regie voert op het gebied van energiewinning, waardoor derden er grotendeels met de opbrengst vandoor gaan.
 • De gemeente Wijchen moet gaan kijken naar bronnen van inkomsten nu bijv. de opbrengsten uit de bouwgrondexploitatie Bijsterhuizen opdrogen.

Roept het college op:

 • Een oriënterend onderzoek te starten om te bekijken of en hoe het voor de gemeente Wijchen binnen de vigerende wet- en regelgeving mogelijk is zelfstandig energie op te wekken waarbij de revenu voor het grootste gedeelte ten goede komt aan Wijchen en haar gemeenschap.
 • Dit onderzoek te presenteren aan de raad uiterlijk 1 juni 2020. Te bekijken of onze partnergemeente Druten wil participeren in dit onderzoek.
 • Te bekijken of het beleid als het gaat om het niet zelfstandig ontwikkelen van energiewinning nog houdbaar is in relatie tot de uitdagingen die ons te wachten staan op het gebied van duurzaamheid en de lange termijn begroting.

De motie is aangenomen. Voor stemden D66, Kernachtig Wijchen en de PvdA.