Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 oktober 2019

Opnieuw nadenken over plannen Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Op maandag 7 oktober spraken raadsleden en raadscommissieleden met elkaar over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Er zijn ruim 650 zienswijzen binnen gekomen bij de gemeente. Vooral de mogelijkheid tot bebouwing aan het meer baart inwoners zorgen. D66 riep op tot reflectie op de plannen. Fractievoorzitter Emmy Wittenberg voerde namens D66 Wijchen het woord. U leest hier haar spreektekst.

Zorgvuldige afweging

Tussen Kasteel en Wijchens Meer is een van de meest ambitieuze en omvangrijke projecten in de geschiedenis van de Wijchense politiek. D66 Wijchen staat hierbij voor een meest zorgvuldige afweging van visies en belangen. Scherp houden van het college en onszelf, als raad. En we roemden de moed om het project anders dan anders aan te pakken: door een tender in plaats van aanbesteding gaan we veel meer in dialoog met ontwikkelaars en inwoners, maar de keerzijde is dat we hierbij niet direct weten waarvoor we tekenen. Daarvoor is lef nodig en vertrouwen. Vertrouwen waarbij door inwoners van Wijchen nu vraagtekens worden gezet. Uit de 650 zienswijzen en ruim 2600 petities spreken heel veel vraagtekens. Dit kunnen we niet negeren. Dit zet ons tot nadenken.

Inwonersparticipatie

D66 Wijchen staat voor het betrekken van inwoners en was daarom ook zo tevreden over de klankbordgroep en de informatiebijeenkomsten voor inwoners. Uit de zienswijzen en inspraakavond blijkt dat we hiermee toch niet alle inwoners hebben weten te bereiken. Mensen voelen zich onvoldoende gehoord. Ook voelen mensen zich bekocht. En stellen bewoners van Tienakker vraagtekens bij het proces nu bebouwing steeds meer hun kant uit komt.

Reactie op zienswijzen

Veel Wijchenaren maken zich ook zorgen om de natuur. In de zienswijzen lazen we zorgen over aantasting van flora en fauna, hoewel er ook lof was voor natuurinclusief bouwen. En er werd gesproken over de aantasting van luchtkwaliteit door meer bebouwing en daarmee meer verkeer. Hiervoor kunnen we de ogen niet sluiten.

En als laatste hoorden we heel wat mensen die zich betrokken voelen bij het vredesmonument en de beeldbepalende bomen. Het college heeft het bestemmingsplan dan ook aangepast op een heel aantal punten. De vraag die nu rijst: is het genoeg? Nee, zeiden veel inwoners op de inspraakavond.

Maar er zijn ook inwoners die het wel zien zitten, dit plan. Sowieso hoorden we weinig mensen over de plek van het oude gemeentekantoor, het Europaplein en de Bolster. En er zijn ook mensen die vóór zo’n theehuis aan het Meer zijn. Want het is goed toeven aan het Meer. Deze mensen zien zich al zitten onder een parasol. Is dit een zwijgende meerderheid? En hoe maken we als raad hierin een afweging? Voorzitter, ik zou graag hierover de volgende vraag willen stellen aan de wethouder: Als het niet mogelijk is met een theehuis, is het dan mogelijk dat er een frietzaak komt?

Invloed van de gemeenteraad

Waar vertrouwen nogmaals met vraagtekens wordt omgeven, is de invloed van de raad. Meerdere zienswijzen gaan over de raad die zichzelf buitenspel zet. Hierbij heb ik twee stellingen voor de wethouder:
1. Het uitwerkingsplan wordt opgesteld door het college, de raad heeft hier geen beslisrecht over.
2. In de beslisnota lezen we dat bij de uitwerkingsplannen iedereen bezwaar mag maken, in de zienswijzen lezen we dat alleen direct aanwonenden dan nog bezwaar mogen maken.
Wethouder, kloppen deze twee stellingen? Betekent dit dat de Gemeenteraad op 31 oktober een plan gaat goedkeuren met een uitwerkingstermijn van pak en beet 10 jaar?  Dat betekent dan heel veel vertrouwen uitspreken en een heel grote opdracht voor uw opvolger. Is er nergens een evaluatiemoment mogelijk? In een decennium kan er sprake zijn van voortschrijdend inzicht. D66 Wijchen vraagt zich af hoe hier mee omgegaan kan worden.

Complexe ingreep

Tot slot voorzitter: Tussen Kasteel en Wijchens meer is het kloppend hart van Wijchen. We gaan een open hart operatie aan. Een moeilijke ingreep, maar met goede toekomstperspectieven. D66 zal hierbij een zorgvuldige afweging maken, waarbij we waken voor behoud van natuur en recht willen doen aan alle Wijchenaren die hun stem hebben laten horen. Waarbij D66 Wijchen de ruimte zal verkennen om het bestemmingsplan geamendeerd vast te stellen. En vanavond zijn vooral benieuwd of de andere partijen ook deze ruimte, ruimte voor luisteren naar inwoners van Wijchen, op willen zoeken.