Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 oktober 2019

Bescherm families op Wighenerhorst

Door een voorgenomen besluit zitten bewoners van Wighenerhorst al maanden in onzekerheid. D66 noemt dit een onwenselijke situatie en vindt dat de gemeente Wijchen de grondrechten van mensen, in het bijzonder van kinderen, moet koesteren. Daarbij steunen we op artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens:
recht op eerbiediging van privé- en familieleven.

Aankondiging van last onder dwangsom

In juni 2019 ontvingen bewoners van recreatiepark Wighenerhorst een brief waarin een voorgenomen besluit van het college van B&W van de gemeente Wijchen werd aangekondigd: last onder dwangsom. Kort gezegd komt dit er op neer dat alléén bewoners met een gedoogbeschikking mogen blijven wonen op het recreatiepark. Die gedoogbeschikkingen zijn persoonsgebonden. Bewoners zonder een gedoogbeschikking moeten binnen een half jaar verhuizen naar een (zelf te zoeken) alternatieve woonlocatie.

Dit treft veel gezinnen

In juni 2019 stuurde het college de gemeenteraad een informatienota. Hierin schreven ze dat er één schrijnend geval is waarbij extra aandacht wordt voorzien. Dit is in tegenspraak met de informatie van D66, want onze fractie weet dat het voorgenomen besluit zo’n 10 gezinnen met kinderen zal treffen. Het voorgenomen besluit schaadt dus veel meer mensen dan het college gedacht schijnt te hebben. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen onder de 18, waarvan één ouder mag blijven (met gedoogbeschikking) en de andere ouder moet vertrekken. Tevens gaat het over gezinnen waarvan beide ouders een gedoogbeschikking hebben, maar inwonende kinderen van 18+ niet. Ook zijn er gezinnen met ouders en kinderen zonder gedoogbeschikking. Daarnaast wonen er meer kwetsbare groepen op het park, zoals senioren en mensen met mantelzorg.

De toekomst van Wighenerhorst?

Uit de recente informatienota aan de gemeenteraad (oktober 2019) blijkt dat de definitieve besluiten (het daadwerkelijk opleggen van de last onder dwangsom) gefaseerd worden verzonden. Echter, een goed visievormend gesprek over de toekomst van de Wighenerhorst heeft tot op heden niet plaatsgevonden in de gemeenteraad. D66 is van mening dat dit gesprek plaats zou moeten vinden. Daarbij zijn in eventuele vervolgtrajecten maatwerk en menselijke maat essentieel.

Schriftelijke vragen

Op 3 oktober 2019 bovenstaande situatie stelde D66 Wijchen de volgende vragen aan het college:

 1. Bent u het met D66 eens dat kinderen en hun ouders zich kunnen beroepen op artikel 8 van de Europese Rechten van de Mens?
 2. Welke gevolgen trekt het college van Wijchen uit recente jurisprudentie (rechtbank Arnhem d.d. 20-05-2019 [1]) met het oog op Wighenerhorst?
 3. Bent u het met D66 eens dat door uw brief van afgelopen juni bewoners, waarbij in het bijzonder gezinnen, reeds maanden in onzekerheid verblijven?
 4. Bent u het met D66 eens dat dit een onwenselijke situatie betreft, die niet alleen de ouders, maar ook kinderen potentieel schaadt?
 5. Wanneer wil het college een besluit nemen, waardoor de termijn van 6 maanden zou ingaan?
 6. Hoe kan het dat de gemeente in de informatienota over één schrijnend geval spreekt, terwijl er in elk geval al zo’n 10 gezinnen in onzekerheid verblijven?
 7. Welke hulp gaat u deze gezinnen bieden?
 8. De gemiddelde doorlooptijd voor de verkoop van een woning op de Wighenerhorst is minimaal 1,5 jaar. In deze wetenschap, bent u het met D66 eens dat een begunstingstermijn van 6 maanden financieel en planmatig totaal geen realistische eis is voor gezinnen?
 9. In Nederland zijn voorbeelden van handhavingsacties die niet het beoogde resultaat opleverden. [2], [3] Kan het college ons een visie schetsen hoe zij handhaving denkt aan te pakken? Welk budget heeft de gemeente gereserveerd voor handhaven en rechtszaken? Hoe verhoudt zich dit tot de algemene reserve van de gemeente?
 10. Heeft het college voorbeelden waar strikte handhaving heeft geleid tot een florerend recreatiepark?
 11. In de informatienota van oktober 2019 wordt alleen gesproken over herbestemmen van recreatie naar wonen, maar niet over van recreatie naar dubbelbestemming [4]. Bent u bereidt om hiervan de mogelijkheden te onderzoeken?
 12. Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad in het bijsturen van de voorgenomen besluiten, het karakter van de handhaving en de sociale consequenties voor onze dorpsgenoten?

Het college heeft zichzelf ten doel gesteld om binnen twee weken schriftelijke vragen uit de raad te beantwoorden.

 

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:2210
[2] Eigenaren van huisjes op bungalowpark Horsterwold claimen 25 miljoen euro van gemeente Zeewolde, De Stentor, 24-08-2019
[3] Recreatieparken in Putten krijgen toestemming te veranderen naar Polencamping of woonwijk, De Stentor, 08-07-2019
[4] https://bvvw.nl/images/2019/Magazine_herziene_versie_3_.pdf