Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 september 2019

Sociaal domein en Rondom Wijchen 2.0

De Jeugdzorg kost de gemeente veel extra geld. Geld dat niet ten volle word gecompenseerd door het Rijk. Rondom Wijchen (de coöperatie waaraan de gemeente de Wmo en Jeugdzorg heeft uitbesteed) bleek over 2018 3 miljoen tekort te komen! In de Raadsvergadering van 26 september stonden de extra gelden voor Rondom Wijchen  op de agenda.

We zijn in 2017 in Wijchen gestart met de zogenoemde ‘populatiegebonden bekostiging‘. D66 is daar vanaf het begin kritisch op geweest. We onderschreven en onderschrijven de gedachte erachter: ontschotten tussen aanbieders, lokaal organiseren, welzijn voor zorg. Maar heel veel was nog niet bekend aan de start, de organisatie moest nog worden opgebouwd en het samenspel tussen de gemeente en Rondom Wijchen moest nog goed vorm krijgen. Maar de belofte van de wethouder was destijds: “een andere manier van financiering van de zorg en welzijn (WMO en jeugdzorg) om ook in de toekomst de kwaliteit van de zorg te waarborgen binnen de beschikbare middelen.”

Nu worden we geconfronteerd met een overschrijding van 3 miljoen. Dan zijn: of de gewekte verwachtingen onjuist geweest; of waren er problemen bij de aansturing en informatievoorziening; of zijn de externe omstandigheden gewijzigd. En ze zijn alledrie voor een deel waar.

In de discussies de afgelopen jaren over Rondom Wijchen constateerden wij dat we (de raad) blijven steken in verwachtingen die in het verleden zijn gewekt, waardoor er een zekere krampachtigheid is en we daardoor vaak niet constructief kunnen debatteren over wat er goed is voor de inwoners van Wijchen. De insteek van onze motie is daarom schoon schip maken, een nieuw beeld schetsen met de kennis en ervaring van nu. We denken dat het kan leiden naar een verfrissing van de discussie over het sociaal domein en Rondom Wijchen en wellicht ook zowel onszelf (de raad) als de wethouder verlossen van ballast uit het verleden. Hiermee willen we Rondom Wijchen weer in zijn kracht zetten, maar ook de wethouder en de raad. Dat verdient dit grote dossier!

Daarom hebben we onderstaande motie, samen met het CDA, ingediend. Helaas kregen we van andere partijen weinig steun. De PvdA beweerde zelfs dat we terugwilden naar de tijd van voor de decentralisaties, dus die had het niet echt goed begrepen. Volgens de coalitiepartijen was de motie overbodig want “we worden toch al goed geïnformeerd via de monitor sociaal domein”. Maar ook daar gaat de motie niet over. Helaas stonden de meningen al vooraf vast en kwam het niet tot een dialoog. Wethouder Burgers was, opvallend genoeg, positiever dan de coalitie. Hij prees de constructieve benadering van D66 en het CDA. Maar hij ontraadde toch de motie, ook omdat hij aankondigde zelf begin 2020 te willen komen met een evaluatie. Dan wilde hij niet strict gebonden worden aan de beslispunten in de motie.

Daarop besloten we tot het schrappen van twee beslispunten (zie onder). Maar ook toen bleken de coalitiepartijen niet bereid de motie te steunen; hun meningen waren kennelijk al in beton gegoten. De motie heeft het helaas niet gehaald. Hopelijk zet de gedachte erachter mensen die met het sociaal domein bezig zijn wel aan het denken.


Sociaal domein en Rondom Wijchen 2.0

Motie van de fracties van D66 Wijchen en CDA Wijchen

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 26 september 2019.
Eerste indiener: Kees van Galen

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat

1. Toen de transities plaatsvonden en de Wmo-nieuw en de Jeugdzorg overgingen naar de gemeenten niemand de reikwijdte daarvan ten volle kon vaststellen;
2. Het Rijk bij de overdracht gekort heeft op de middelen en dat tot op heden niet ten volle heeft gecompenseerd;
3. Wijchen als een van de eerste gemeenten in Nederland overging tot een systeem van populatiegebonden bekostiging en daartoe overeenkomsten sloot met de coöperatie Rondom Wijchen;
4. Er bij de start van Rondom Wijchen nog veel onzekerheden waren en zaken uitgewerkt moesten worden;
5. De vraag naar ondersteuning en zorg de afgelopen jaren is gestegen en verwacht wordt dat deze zal blijven stijgen.

Overwegende dat,

1. Er bij de start van Rondom Wijchen en de herschikkingen bij de Sociale Wijkteams en de Toegangspoort door het college ten aanzien van de zorg- en hulpverlening in het kader van de Wmo en de Jeugdwet verwachtingen zijn gewekt om:
a. de samenwerking tussen de verschillende aanbieders te versterken,
b. de bureaucratie te verminderen en
c. de gemeentelijke kosten voor zorg- en hulpverlening beter te kunnen beheersen;
2. Er sprake is van grote kostenoverschrijdingen;
3. De gemeentelijke administratie kennelijk, ook gezien de correctie op de bedrijfsvoeringskosten, nog altijd niet harmonieert en aansluit op die van Rondom Wijchen;
4. Er ten behoeve van analyse en sturing nog onvoldoende sprake is van synchronisatie van data.
5. Ook de landelijke cijfers van het CBS vooralsnog onvoldoende licht werpen over de oorzaken van de forse uitzetting van de kosten.

Roept het college van B&W op om:

1. De raad een omvattende notitie aan te bieden over de huidige stand van zaken in het Sociaal domein en Rondom Wijchen, met daarin:
a. Een terugblik over de start van Rondom Wijchen met een heldere analyse van wat er daarbij goed en niet goed is gegaan;
b. De lessen die daaruit zijn getrokken en de wijzigingen die zijn doorgevoerd;
c. De fricties en uitdagingen die er momenteel nog zijn in de aansturing, bedrijfsvoering, tijdige financiële verantwoording en data-analyses.
d. Een bijgesteld beeld wat de Raad naar het inzicht van het huidige college nu en in de komende jaren mag verwachten van de inrichting van het Sociaal domein en Rondom Wijchen;
e. Waar daarin de onzekerheden en uitdagingen zitten;
f. Wat de beheersmaatregelen zijn als de rijksbijdragen onvoldoende blijken, dan wel hoe veel het college verwacht hierin als gemeente te moeten investeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:
D66 Wijchen, Kees van Galen
CDA, Karin Hoogteijling