Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 september 2019

Aandacht voor afkoppelen regenpijpen

In de gemeente Wijchen ligt vrijwel overal een gemengd rioolstelsel. Daarin komt zowel afval- als regenwater samen. Afkoppelen van regenpijpen is daarom belangrijk, want het ontlast het rioolstelsel, de zuiveringsinstallaties en draagt bij aan het grondwaterpeil. Inwoners van Wijchen kunnen hiervoor subsidie bij Waterschap Rivierenland aanvragen. Op 15 juli berichtte Omroep Gelderland dat er echter nauwelijks gebruik van wordt gemaakt.

Enthousiasmeer inwoners!

Eind augustus is gestart met het vervangen van de riolering in de wijk Uilenboom. Deze renovatie zal een jaar duren. D66 vindt dat dit een uitgelezen kans om de mogelijkheden van afkoppelen van regenpijpen onder de aandacht te brengen. Bewoners van de wijk geven daarentegen aan hierover niet te zijn geïnformeerd door de gemeente. Genoeg reden dus voor de fractie van D66 Wijchen om onderstaande vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke vraag

  1. Hoeveel Wijchense huishoudens hebben een aanvraag gedaan voor de subsidieregeling van het Waterschap?
  2. Hoeveel van deze aanvragen zijn toegekend?
  3. Bent u het met D66 eens dat grootschalig onderhoud aan riolering een goed moment is voor extra publiciteit over deze regeling?
  4. Welke stappen gaat de gemeente zetten om deze regeling extra onder de aandacht te brengen bij haar inwoners?
  5. Is het college het met D66 eens dat grootschalig onderhoud van riolering in de wijk Uilenboom een extra reden is om de subsidiemaatregel onder de aandacht te brengen bij haar inwoners? Waarom is dat tot op heden niet gebeurd?
  6. Volgens het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is er continue aandacht voor afkoppelen van regenpijpen. Waaruit bestaat deze aandacht?
  7. Is de gemeente bereid om een cofinanciering vanuit het GRP vrij te maken voor het afkoppelen van regenpijpen?
  8. In het GRP is te lezen dat er plannen zijn om bij uitbreidingen en rioolrenovaties binnen de gemeente op meerdere locaties wadi’s aan te leggen. Wat is de stand van zaken omtrent deze plannen?

Het college heeft zichzelf ten doel gesteld om binnen twee weken schriftelijke vragen uit de raad te beantwoorden.

Thema

Wijchen groen en toekomstbestendig

D66 is de meest groene partij van Wijchen. Al jarenlang neemt D66 het voortouw als het gaat om milieu, klimaat en duurzaamheid. Wij zien de urgentie en proberen andere partijen daarin mee te nemen. D66 maakt daarbij verbinding met een prettig leefklimaat, een goede bereikbaarheid en met een florerende economie.

Lees meer