Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 februari 2019

Vergissen mag?

Veel Nederlandse gemeenten sturen geen kosteloze herinnering als de betaling van inwoners uitblijft, maar meteen een aanmaning. D66 vindt dit een vreemde gang van zaken, want iedereen kan zich vergissen. Het kan gebeuren dat je de brief niet hebt gelezen, de betalingstermijn bent vergeten of te laat bent met het aanvragen van een betalingsregeling. Dat er meteen een extra bedrag bovenop komt is onnodig en leidt in sommige gevallen tot grotere problemen bij inwoners. D66 stelde schriftelijke vragen over de Wijchense situatie.

De Wijchense belastingen worden ingevorderd door Munitax, dit is een samenwerking van vijf gemeenten. Elk jaar worden er voor Munitax beleidsregels vastgesteld. De laatste vaststelling was op 30 januari 2018. Formeel gezien zijn tot vaststelling bevoegd zowel de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, als het college als ook de gemeenteraad.

Vragen:

 1. Kan het college aangeven welk percentage van de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen te laat wordt voldaan door de bewoners?
 1. Welke vervolgstappen zet Munitax als een aanslag niet wordt voldaan? Indien Munitax een aanmaning stuurt, wordt het oorspronkelijke bedrag dan opgehoogd? Zo ja, met welk bedrag?
 1. Hoe gaat Munitax om met het signaal dat een aanslag, na herinnering, niet wordt betaald?
 1. Is het college het met D66 eens dat door het ophogen van een aanslag nog meer bewoners in de gemeente Wijchen in de knel komen en hierdoor in een grotere schuldenproblematiek terecht komen?
 1. Bent u bekend met het rapport ‘Behoorlijk invorderen vanuit burgerperspectief’ van de Nationale Ombudsman van 9 februari 2019?
 1. Wat vindt u van de aanbeveling van de Ombudsman, op bladzijde 45 van zijn rapport, om als overheidsinstantie eerst altijd een kosteloze betalingsherinnering te sturen? De gemeente Schagen geeft hiervan een voorbeeld.
 1. Wanneer worden de beleidsregels 2019 vastgesteld?
 1. Is het college bereid zich in te spannen voor aanpassing van artikel 11.5*, zodat de Wijchenaren verzekerd zijn van een kosteloze betalingsherinnering.

Binnenlands Bestuur schrijft dat er in Nederland een bedrag van bijna anderhalf miljard euro uitstaat aan terugvorderingen van bijstand. Zo wordt er ook genoemd dat meer dan de helft van die vorderingen ontstaat doordat uitkeringsadministraties niet op tijd worden bijgewerkt. Hiervan wordt ook geconcludeerd dat dit om veelal kleine bedragen gaat die makkelijk terug te innen zijn. D66 vraagt zich hierover het volgende af:

 1. Wat is het uitstaande bedrag van terugvorderingen van bijstand in de gemeente Wijchen, en kan hier onderscheid in worden gemaakt in relatief kleine, makkelijke terug te innen bedragen en moeilijk inbare bedragen?
 1. Het artikel raadt gemeenten aan om maandelijks de inkomsten uit werk en andere gegevens te verwerken zodat een hoop terugvorderingen worden voorkomen. Gebeurt dit in Wijchen? Zo nee, op welke termijnen wordt dan wel deze informatie verwerkt? Is het college het met D66 eens dat het bijhouden van deze informatie terugvorderingen voorkomt?
 1. Wat is het huidige protocol van de gemeente Wijchen bij terugvorderingen? Wordt hier ook rekening gehouden met hoe lastig de terugvorderingen te innen zijn?

 

*Artikel 11.5 Betalingsherinnering
Als de aard of omvang van de belastingschuld dan wel het betalingsgedrag van de belastingschuldige daartoe aanleiding geven, kan de ontvanger de belastingschuldige eerst (kostenloos) een schriftelijke betalingsherinnering toezenden. Als er geen betalingsherinnering wordt verzonden of als deze niet of niet tijdig tot algehele voldoening van de belastingschuld leidt, verzendt de ontvanger een aanmaning.

 

Het college heeft zichzelf ten doel gesteld om binnen twee weken schriftelijke vragen uit de raad te beantwoorden.