Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Spreekuurrechter maakt rechtspraak toegankelijk

Als het gaat over conflicten zetten we met onze gemeente in op mediation. Een belangrijk instrument, daar is denk ik iedereen het over eens. Maar soms is mediation niet het juiste instrument, of komt er geen oplossing. Het gaat veelal om relatief eenvoudige zaken zoals een burenruzie of uitleg van een contract. Vaak komt dan de rechter om de hoek kijken. Belemmerend hierbij zijn lange wachttijden waardoor conflicten kunnen escaleren en hoge kosten.

In Nijmegen en vorige week in Berg en Dal, heeft de raad zich al unaniem uitgesproken voor een proef met een spreekuurrechter. Ook onze gemeente kan deze dienstverlening voor haar inwoners binnenhalen en daarom dient D66 Wijchen een motie in.

De tekst van de motie zoals ingediend tijdens de begrotingsvergadering op 8 november 2018;

Motie Spreekuurrechter

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat

  1. een proef met ‘spreekuurrechters’ die de rechtbank Noord-Nederland heeft gehouden, succesvol is verlopen[1];
  2. rechtszoekenden, rechtsbijstandverleners, mediators en ook de rechters zeer tevreden zijn over dit model dat snel, goedkoop en efficiënt procederen mogelijk maakt;
  3. de gemeente Nijmegen haar inwoners deze vorm van vereenvoudigde geschilbeslechting wil aanbieden, op medewerking van de Rechtbank Gelderland mag rekenen en er vanuit de rechtbank positief is gereageerd op aansluiting van de omringende gemeenten;

Overwegende dat,

  1. een spreekuurrechter met name gericht is op toegankelijke, eenvoudige en definitieve geschilbeslechting tussen inwoners;
  2. geschillen vaak plaatsvinden binnen het buren-, arbeids- of huurrecht waar partijen vooral wensen dat het geschil snel eindigt en partijen met minder zorgen verder kunnen leven, wanneer een vereenvoudigd verschil niet opgelost kan worden binnen de publiekrechtelijke (APV) of civielrechtelijke mogelijkheden van woningcorporaties en andere woningeigenaren.

Draagt het college van B&W om:

  1. Te onderzoeken hoe Wijchen kan aanhaken op de proef in Nijmegen.
  2. In het voorjaar 2019 te komen met een informatienota, waarin ook de Wijchense behoefte aan een spreekuurrechter en de financiële consequenties staan beschreven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66 Wijchen,
Emmy Wittenberg
Arjan Moerman

De motie werd in de raadsvergadering met grote meerderheid aangenomen, alleen VVD stemde tegen.

[1] https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Proef-met-spreekuurrechter-succesvol.aspx