Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2018

Betoog D66 Begrotingsvergadering

Het betoog van fractievoorzitter Emmy Wittenberg namens D66 Wijchen tijdens de begrotingsvergadering voor 2019 op 8 november 2018.

“Deze eerste begrotingsvergadering van de nieuwe gemeenteraad wil ik starten met een compliment aan de opstellers van de begroting voor de leesbaarheid. Het is begrijpelijke taal, ook voor mensen zonder financiële achtergrond, net als ik. We staan er financieel goed voor, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Ook dat is een compliment waard!

Transparantie

In dit betoog bespreek ik drie thema’s: transparantie, bereikbaarheid en hoe kan het ook anders: duurzaamheid. Laat ik starten met transparantie.

Geld voor zorg naar bouwprojecten?

Want waar de begroting leesbaar is, is die soms wel minder begrijpelijk. Een voorbeeld hierbij is het hoofdstuk volksgezondheid en milieu. Wat lees je daarin? Negen regels over duurzaamheid. De rest van de pagina is leeg, blanco. De uitleg was dat het coalitieakkoord alleen aandacht besteed aan duurzaamheid, niet aan volksgezondheid. Want volksgezondheid: dat is algemeen beleid en geen financieel thema. Toch bijzonder, omdat de septembercirculaire aangeeft dat door een wetswijziging de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een deel van het vaccinatieprogramma bij gemeenten komt te liggen.

Nog meer verbazing: De krant kopte: “Wijchen: kosten jeugdzorg, bijstand en WMO omlaag, om grote bouwprojecten te betalen”. Iedereen in de politiek heeft weleens last van verkeerde framing. Maar D66 zal alert blijven!

Renovaties openbare ruimte

Afgelopen driekwart jaar is D66 Wijchen op bezoek geweest in een aantal wijken. De inwoners die we spraken waren veelal positief over wonen in Wijchen, soms mochten we zelfs in de achtertuin komen kijken hoe mooi mensen wonen. Een terugkerend thema was de dienstverlening en het onderhoud van de openbare ruimte. Een voorbeeld uit de Blauwe Hof: deze wijk is zo’n 40 jaar oud. Een populaire wijk. Maar de wijk ziet er nog net zo uit als 40 jaar geleden, met de typische grindbakken uit die tijd en parkeerplaatsen zoals in 1980 afdoende was. Mensen die we spraken gaven aan dat de gemeente minder interesse heeft in het opknappen van deze wijk, omdat het toch wel verkoopt. Er is geen sociaal probleem, dus geen noodzaak tot renovatie. Dat is de gedachte die leeft. Alleen met het plan Integraal Beheer Openbare Ruimte, het IBOR, hebben wij geen antwoord op deze -terechte- opmerkingen. D66 Wijchen ziet succesvolle dorpsontwikkelingsplannen, twee wijkontwikkelingsplannen en het vervolg is vooralsnog onbekend. De Blauwe Hof is niet de enige wijk die 40 jaar of ouder is en de renovatieopgave beslaat meer dan alleen wijkontwikkelingsplannen van Woezik en Noord. Daarom dienen wij een motie in, om een integraal beeld te krijgen van de renovatie opgave in de kern Wijchen. Hiermee wordt het voor de inwoners zichtbaar wat zij mogen verwachten van de gemeente in de openbare ruimte, dus transparantie.

Extra personeel?

De laatste tijd kregen we vaak nota’s waarin om extra fte’s werd gevraagd. In de begroting valt ook te lezen dat er ruimte is voor uitbreiding van het aantal fte’s binnen de werkorganisatie. We vragen ons af waar de tekorten zitten en waar behoefte is aan fte’s. Ook hier missen we een integraal beeld, van waaruit de Raad bij beslisnota’s een afweging kan maken. Daarom dienen we een motie in.

Afval

Over transparantie gesproken: bij de kaderbrief in juni diende D66 een motie in om zicht te krijgen op de baten en lasten van afval. Bij de begroting voor 2019 vloeit er bijna een half miljoen terug naar de inwoners. We zijn blij dat u zo kritisch bent geweest naar aanleiding van onze motie! Want afvalheffingen moeten 100% dekkend zijn. En daarop zullen we kritisch blijven, want vanaf 2020 lopen de overschotten weer op tot bijna 1 miljoen in 2022. Waar komt dat overschot vandaan?

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid zie je in de gemeente op twee manieren terug: de gemeente als dienstverlenende instantie: zijn wij wel bereikbaar voor inwoners? Maar ook de bereikbaarheid over de weg, het spoor en het water. Het station is dit jaar afgerond. Nu nog de sneltrein laten stoppen in Wijchen. Het college heeft de ambitie om fietspaden uit te breiden. Denkt u ook eens aan een snelfietspad vanuit het centrum richting Nijmegen? En de bereikbaarheid van onze raadsvergaderingen: in transparantie gaan we aankomend jaar hopelijk een belangrijke stap maken door het streamen van de raad. Dan hoeven we niet meer zelf te streamen, maar kunnen alle inwoners op elk moment elk deel van de vergadering terug kijken.

Dienstverlening

D66 Wijchen staat voor een dienstbare en slagvaardige overheid. Afgelopen jaar spraken veel inwoners ons aan op de dienstverlening van de gemeente Wijchen. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Dat de gemeente niet altijd slaagt in dienstverlening is inmiddels geen geheim meer. We spreken over een paar weken niet voor niets over de werkorganisatie Druten-Wijchen en wij zullen constructief met u meedenken.

Spreekuurrechter

Als het gaat over conflicten zetten we met onze gemeente in op mediation. Een belangrijk instrument, daar is denk ik iedereen het over eens. Maar soms is mediation niet het juiste instrument, of komt er geen oplossing. Het gaat veelal om relatief eenvoudige zaken zoals een burenruzie of uitleg van een contract. Vaak komt dan de rechter om de hoek kijken. Belemmerend hierbij zijn lange wachttijden waardoor conflicten kunnen escaleren en hoge kosten. In Nijmegen en vorige week in Berg&Dal, heeft de raad zich al unaniem uitgesproken voor een proef met een spreekuurrechter. Ook onze gemeente kan deze dienstverlening voor haar inwoners binnenhalen en daarom dienen wij een motie in.

Duurzaamheid

Voor duurzaamheid hebben we een lange adem nodig. We hebben elkaar daar dit jaar weinig in gevonden. D66 Wijchen is wel blij met een stap die is genomen: dat we zicht krijgen op evaluatie van de gedragscode. Jongens, jongens, wat was dat een hete aardappel. Maar een lange adem helpt ook daarbij om hem af te laten koelen. Eind januari weten we wat we gaan doen.

Ambitie uitstralen

Het wordt ook door anderen gezien dat de gemeente goed is het maken van plannen. Zo bijvoorbeeld Bedrijvenvereniging Wijchen-Oost. In Wijchen Zakenvisie schreven ze een mooi stuk over de ambitie van de gemeente Wijchen wat betreft duurzaamheid. Ik las het en kon alleen maar denken: “gelukkig, nu hoort u het ook eens van een ander”. Ze stellen een vraag: “Waarom zouden de bij een project te betrekken ondernemers warm lopen voor energieneutraliteit als het gemeentebestuur dat zelf al niet doet en geen ambitie uitstraalt?” D66 denkt met u mee om de uitstraling te verbeteren en daarom dienen we een motie in voor een inhaakkalender. Want plannen zijn goed, maar aanpakken is beter.

Nog meer fietspaden

In de gemeenteraad is het handig om de meerderheid te hebben en fietspaden lijkt een gezamenlijk thema. Daarom nog maar een keer over fietspaden en dat gecombineerd met duurzaamheid. Wat denkt u van fietsstraten rondom het centrum? Een ring van fietsstraten wel te verstaan: laat de Herenstraat hierbij aansluiten! Eenrichtingsverkeer rondom het centrum? Het ontmoedigen om met de auto te komen? In de inrichting van de openbare ruimte is in Wijchen heel wat te winnen als het gaat om duurzaamheid.

Onderwijs en duurzaamheid

Nu we toch over duurzaamheid en ruimtelijke ordening hebben: wat zijn we blij met de antwoorden over de groene schoolpleinen. Er liggen zoveel potentiële vierkante meters klaar om te vergroenen. De provincie Gelderland doet een stevige duit in het zakje. Met onze motie geven we het college de mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren binnen de bestaande begroting.

Tot slot

U ziet en hoort het: D66 Wijchen denkt constructief met u mee. We dienen vandaag 5 moties in en daarnaast zijn we bij 2 moties mede indiener. De begroting voor 2019 is wat D66 Wijchen betreft geslaagd als we inzetten op transparantie, bereikbaarheid en duurzaamheid.”

– Liever Emmy zelf horen? De voordracht van haar betoog is terug te bekijken op Facebook