Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Opnieuw motie Gastouderopvang

Nadat er in de Wegwijs een artikel over de leges gastouderopvang verscheen met daarin de oproep om een petitie te tekenen, hebben we besloten onze motie uit 2017 er weer eens bij te pakken. Tijdens de bespreking van de kaderbrief voor 2019 hebben we op basis van deze motie wederom een motie ingediend om de leges af te schaffen.

Al in 2016 hebben we aandacht gevraagd voor dit onderwerp middels een schriftelijke vraag. In 2017 werd de motie van Kees van Galen namens D66 Wijchen verworpen, alleen D66, Wijchen Lokaal en 1 lid van PvdA stemden voor. Een jaar later is de motivatie niet veranderd; D66 Wijchen wil de aantrekkende economie met de arbeidsparticipatie in onze gemeente. We willen dat de kosten van opvang door gastouders geen belemmering vormt om aan de slag te gaan. En we willen een onterecht verdienmodel van de gemeente corrigeren. Nog steeds krijgt de gemeente van het rijk geld voor de kosten van kinderopvang, waaronder ook de vereiste inspecties bij gastouders. Maar tegelijk int de gemeente leges om die kosten te dekken. De gemeente vangt dus twee keer. Dat is onterecht en dat willen we corrigeren. Saillant detail; Onze buurgemeenten Grave, Nijmegen en Oss en 100 andere Nederlandse gemeenten geen leges heffen voor gastouderopvang.

De motie hieronder haalde het helaas wederom niet. Ook het uitstekende betoog van de initiatiefneemster van de petitie hielp niet mee om iedereen te overtuigen. Positief is wel dat we meer gehoor kregen; Sociaal Wijchen, PvdA en VVD stemden voor ons voorstel. Sommige andere partijen waren wat verdeeld, maar kwamen niet over de brug.

Motie Inspecties gastouderopvang uit Gemeentefonds

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende, dat

 • Gemeenten jaarlijks een bedrag uit het Gemeentefonds ontvangen voor toezicht en handhaving van kinderopvang.
 • Alleen als dit bedrag niet toereikend is, gemeenten maximaal kostendekkende leges mogen heffen voor de aanvanginspecties voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Het heeft niet mijn voorkeur dat de gemeenten leges in rekening brengen.”
  (Antwoorden Kamervragen Minister SZW, 05-04-2011)
 • Onze buurgemeenten Grave, Nijmegen en Oss en 100 andere Nederlandse gemeenten geen leges heffen voor gastouderopvang.
 • In Wijchen de inspectiekosten voor het starten van opvang op het adres van de gastouder €480,85 zijn. (Legesverordening 2018)
 • In Wijchen de inspectiekosten bij het starten van gastouderopvang op het adres van de vraagouder in 2018 €350,70 zijn.  (Legesverordening 2018)
 • De gemeente Wijchen 12k overhoudt op de jaarrekening 2017 vanwege lagere kosten bij uitvoering inspectie kinderopvang.
 • Uit onderzoek blijkt dat in gemeentes waar leges worden geheven, een kwart minder gastouders ingeschreven zijn dan in gemeentes waar geen leges worden geheven. (Onderzoeksrapport ViaViela/4Kids, 2014)
 • In Wijchen onlangs een petitie is gestart om leges voor
  gastouderopvang te stoppen.

Overwegende, dat

 • Driekwart van de gastouders minder dan € 10.000,- bruto per jaar verdient.
 • Het gastouderbureau de leges meestal doorberekent aan de gastouder.
 • Gastouders de leges vaak niet kunnen opbrengen.
 • Gastouders de leges vaak doorberekenen aan de ouders.
 • Gastouderopvang noodzakelijk is voor veel gezinnen, bijvoorbeeld vanwege werktijden die niet aansluiten bij kinderdagverblijven.

Van mening zijnde, dat

 • Kinderopvang laagdrempelig toegankelijk moet zijn zodat ouders die allebei willen werken, dat ook kunnen.
 • Gemeentelijke leges voor gastoudervang geen reden mogen zijn om niet voor een gastouder te kiezen, of sterker nog, om
  niet te gaan werken.
 • De gemeente de middelen die zij via het Gemeentefonds ontvangt hoort in te zetten voor het betreffende doel.

Roept het college op

 1. In augustus een informatienota te sturen waarin helder wordt hoe de geldstromen rondom gastouderopvang zijn, zodat de
  raad een goede afweging kan maken. over eventuele vrijstelling van leges voor gastouders.
 2. In deze nota op te nemen:
  a. Hoeveel geld er in het gemeentefonds is opgenomen voor handhaving en toezicht kinderopvang
  b. Waar dit geld aan wordt besteed
  c. Wat de gevolgen zijn voor de begroting in scenario’s

Gerelateerde artikelen;
2017: 
Motie Gastouderopvang
2016: Hoge leges gastouderopvang Wijchen