Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Motie Duidelijkheid over baten en lasten afvalbeleid

De begroting van de gemeente Wijchen laat al sinds 2015 een overschot laat zien op het afvalbeleid. Dit terwijl de Gemeentewet (artikel 229b) bepaalt dat de tarieven zodanig vastgesteld worden dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten. Vreemd, zo vindt D66 Wijchen en diende daarom een motie in waarin zij  het college oproept om meer duidelijkheid hier over te verschaffen.

“Onder deze tarieven vallen tevens de bestemmingsreserves en voorzieningen voor noodzakelijke vevangingen van de betrokken activa onder.” zo stelt raadslid Esther Dauphin. “Het verschil tussen baten en lasten in 2017 in Wijchen is € 914k en aan de reserve € 376k wordt toegevoegd. Ruim 500k onherleidbaar verdwijnt. Ik krijg dat niet uitgelegd aan de inwoners van Wijchen. Daarbij willen we in Wijchen de lokale lasten zo laag mogelijk houden maar is het college voornemens om in 2019 de afvalstoffenheffing te verhogen.”

Het college kan aan de slag om met een duidelijke uitleg, cq. verantwoording te komen. De motie van D66 Wijchen werd met de steun van  CDA, Kernachtig Wijchen en Sociaal Wijchen aangenomen.

Motie Duidelijkheid over baten en lasten afvalbeleid

Overwegende dat,

  1. Het onduidelijk is waar de baten vandaan komen;
  2. Het college voornemens is om de afvalstoffenheffing te verhogen in 2019
  3. Wijchen de lokale lasten zo laag mogelijk wil houden

Verzoekt het college van B&W om:

Direct na het reces een nota aan te bieden aan de raad met een verklaring van de baten en lasten en het overschot van het afvalbeleid vanaf 2015.