Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 april 2018

Aanpak gasaansluitingen woningen

In januari 2018 werd in Den Haag het gasdebat gehouden. Centraal daarin stond het vervallen van gasaansluitingen; de zogenaamde ‘aansluitplicht’ van nieuwbouw op het aardgasnetwerk. Vooruitlopend op het vervallen van de aansluitplicht heeft netbeheerder Stedin aangekondigd een inkeerregeling in het leven te roepen om ervoor te zorgen dat geplande nieuwbouwprojecten niet op het aardgas worden aangesloten.

“Een mooie ontwikkeling vindt D66 Wijchen, want het niet aansluiten van aardgas draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van Wijchen.”zo verklaart raadslid Esther Dauphin. “Het helpt huiseigenaren in het maken van duurzame keuzes, omdat er geen grote investeringen hoeven te worden gedaan om huizen om af te koppelen van het gas.”

“In Wijchen staan omvangrijke nieuwbouwprojecten gepland en dit biedt kansen om de aansluiting op gas te heroverwegen. De inkeerregeling van netbeheerder Stedin betreft het openbreken van het contract tussen de netbeheerder en de ontwikkelaar. Onze netbeheerder Liander sluit geen contracten af met projectontwikkelaars, een inkeerregeling is dus niet aan de orde. Liander is bereid om bij nieuwbouwlocaties waar de infrastructuur al is aangelegd, maar nog geen woningen zijn gebouwd, in gesprek te gaan met de ontwikkelaars om te kijken of er mogelijkheden zijn om de woningen niet op aardgas aan te sluiten.”

Genoeg redenen voor D66 Wijchen om meer informatie op te halen bij het college. Dauphin heeft eind april een zogenoemde schriftelijke vraag de volgende vragen gesteld, de onderstaande antwoorden kregen we ruim anderhalve maand later:

 1. Is het college op de hoogte van de deze ontwikkelingen bij Liander? Welke contacten zijn er met Liander op dit vlak geweest?
  Op 12 juni heeft Liander een presentatie gegeven over het aardgasloos maken van woonwijken aan het college van gemeente Wijchen en zij hebben aangekondigd om na het zomerreces in gesprek te gaan met wethouders Duurzaamheid en Financiën.
  Ambtelijk zijn er op meerdere duurzaamheidsplatforms contacten geweest met Liander.
 2. Hoe staat het met de plannen van het college om nieuwbouw niet op aardgas aan te sluiten?
  Het college volgt de landelijke regelgeving. Dit is ook subregionaal afgesproken (woonagenda subregio Nijmegen e.o. 2017-2027). Tuin van Woezik veld A is hiervan een voorbeeld.
 3. Is het college bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Huurlingsedam alsnog gasloos te bouwen?
  Het college gaat naar aanleiding van het op 3 april 2018 genomen besluit van de Eerste Kamer met betrekking tot de aanpassing van de Gaswet (via de Wet Voortgang Energie Transitie), opnieuw in gesprek met de projectontwikkelaar. Doel is om te kijken welke mogelijkheden er zijn om alsnog aardgasloos te bouwen, hierbij rekening houdend met de technische en financiële haalbaarheid voor de projectontwikkelaar.
 4. Zijn er plannen om in Wijchen (bestaande) wijken op een andere, meer duurzame manier te gaan verwarmen? Zo ja, welke plannen zijn dit?
  Op 9 mei is de gemeente samen met de woningbouwverenigingen en Liander gestart met zoeken naar een bestaande wijk die als pilot moet dienen voor het aardgasloos maken. Ter vervanging van aardgas als warmtebron, wordt gekeken naar duurzame alternatieve warmtebronnen. De Warmte Transitie Atlas Wijchen dient hierbij als hulpmiddel. Nadat de pilotwijk is geselecteerd en bestuurlijk is
  geaccordeerd, gaan we samen met de stakeholders voor die wijk aan de slag om te onderzoeken wat de sociale, economische, technische en financiële gevolgen zijn.
 5. Is het college bereid om samen met netbeheerder Liander te onderzoeken welke kansen er zijn om het aantal gasaansluitingen in Wijchen te verminderen?
  Zie antwoord vraag 4, Liander is betrokken bij de pilot. De pilot dient als basis voor een gemeentebreed warmteplan, waarin het fasegewijs afkoppelen van wijken van het aardgasnet staat beschreven.
 6. In het coalitieakkoord geeft het college aan dat ze initiatieven als afkoppelen van gas wil aanjagen. Is het college het met D66 Wijchen eens dat Wijchen zich aan moet sluiten bij het leerprogramma rond de proeftuinen van aardgasvrije bestaande wijken? (Brief ministerie BZK, 3 april 2018)?
  In overleg met Liander zal onderzocht worden of kan worden aangesloten bij de landelijke proeftuinen. In regionaal verband gaan we over het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken, kennis en ervaringen uitwisselen als onderdeel van de op 28 februari 2018, door de wethouders duurzaamheid vastgestelde Regionale routekaart energietransitie Arnhem Nijmegen 2050. Daarnaast zullen de
  ontwikkelingen worden gevolgd van de bestuurlijke tafel ‘Wijken van de Toekomst’, die is opgericht in het kader van het Gelders Energie Akkoord. Hieraan nemen diverse stakeholders deel, waaronder Liander.

Voor het behandelen van een schriftelijke vraag heeft het college sinds kort twee weken de tijd.
Dit is in dit geval zo’n zeven weken  geworden.