Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 juli 2016

Antidiscriminatie motie

discriminatie, wijchen

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2016 heeft Kees van Galen namens D66 Wijchen een motie Antidiscriminatie voorgesteld. De motie werd samen met de PvdA Wijchen en Sociaal Wijchen ingediend. Het was een vervolg op het debat in de raadscommissie (zie betoog Doe meer tegen discriminatie). Helaas haalde de motie het niet: CDA was tegen, Kernachtig Wijchen en de VVD wilden eerst met harde cijfers aangetoond zien dat er in Wijchen sprake is van discriminatie op veel grotere schaal dan het aantal meldingen (18 in 2015) dat bij Ieder1Gelijk was binnengekomen. D66 betreurt dit, want alle signalen wijzen er op dat het probleem veel groter is dan blijkt uit het aantal meldingen. Nadat bleek dat de motie het niet haalde is er ad hoc een tweede motie ingediend, die de wethouder oproept goed onderzoek te doen in hoeverre discriminatie in Wijchen een probleem is.

In zijn betoog wees Kees van Galen er op dat de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen aan de gemeenten een regierol toekent. Naast het registreren en behandelen van klachten (door Wijchen uitbesteed aan Ieder1Gelijk) moeten gemeenten ook antidiscriminatie in gemeentelijk beleid implementeren en actief inwoners informeren. Wijchen legt dit zeer eng uit: verwijzing op de website naar Ieder1gelijk. Maar onderzoek wijst uit dat slechts 1 op de 10 Ieder1Gelijk kent. De meldingen zijn het topje van de ijsberg. Dat blijkt uit ervaringen van de politie, van scholen, van heel veel mensen. Maar onderzoek, gedaan in Gelderland-Zuid in 2012, laat zien dat 1 op 6 zelf een discriminatie-ervaring had. De gronden kunnen o.a. zijn: leeftijd, handicap/ziekte, uiterlijk/kleding, ras, geslacht of sexuele gerichtheid.

Discriminatie wordt in Wijchen helaas niet ervaren als prioriteit in beleid. Maar ook lokaal dient de overheid de mensenrechten te beschermen. De gemeente zou dat moeten doen als beleidsmaker, vanuit een voorbeeldfunctie, als subsidieverstrekker, als werkgever, als rechtshandhaver en als regisseur van preventie bescherming, zoals tot uiting komt of zou moeten komen in bijvoorbeeld het WMO-beleidsplan, sociale en fysieke toegankelijkheid, de onderwijsvisie, het wijkwerk en de leefbaarheid. De ingediende motie is als volgt:

Lokaal beleid antidiscriminatie

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat

 • De Nederlandse Grondwet, in artikel 1, de basis is van gelijke behandeling: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
 • Het ministerie van binnenlandse zaken oproept tot een lokale vertaling van het antidiscriminatiebeleid.
 • De cijfers van discriminatiemeldingen in Wijchen geen recht doen aan het onderliggende probleem van discriminatie.
 • Het alleen bieden van toegang aan onze inwoners tot een antidiscriminatievoorziening niet voldoende is om zorg te dragen voor een leefbare samenleving. De gemeente dient naast het toegang verschaffen tot een antidiscriminatie-voorziening ook actief beleid te voeren om discriminatie in de samenleving tegen te gaan.
 • Samenwerking bij de bestrijding van discriminatie belangrijk is. Het tegengaan van discriminatie vraagt om een integrale aanpak gericht op diverse partijen zoals onderwijsinstellingen, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, de cultuursector, de horecabranche en het bedrijfsleven. De gemeente is de regisseur van die samenwerking.
 • Het beoogde effect is om discriminatie in de samenleving te voorkomen, een leefbare samenleving voor alle burgers te bevorderen, discriminatie bespreekbaar te maken in alle geledingen van de samenleving en hiermee te bevorderen dat discriminatie wordt herkend en wordt tegengegaan.

roept het college op

 • Een nota Lokaal antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen en deze uiterlijk begin 2017 aan de raad voor te leggen.
 • In deze nota op een overzichtelijke manier de maatregelen en activiteiten weer te geven om discriminatie te verminderen.
 • Bij de uitvoeringsparagraaf van de nota speciale aandacht te besteden aan het vergroten van een preventief gericht voorlichtingsaanbod binnen het onderwijs en verenigingsleven en aan het verbeteren van de registratie van klachten.
 • Aan relevante beleidsnota’s een paragraaf antidiscriminatie toe te voegen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Onderzoek naar discriminatie

De tweede motie, Lokaal Antidiscriminatiebeleid, mede ingediend door D66 Wijchen, roept het college op:

 • Nader te onderzoeken welke vormen van discriminatie er in Wijchen zijn en in welke mate deze voorkomen en de raad hierover voor 1 november 2016 te informeren.

Deze motie werd raadsbreed ingediend en aangenomen. Het initiatief tot deze tweede motie werd genomen door Kernachtig Wijchen. De burgemeester redeneerde namelijk dat als wij onze eerste motie niet zouden intrekken, dat dan de wethouder zijn toezegging van een onderzoek niet zou nakomen. Deze formalistische logica werd door de motie gecorrigeerd.