Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 juli 2015

D66 Wijchen: bouw woningen toekomstbestendig

D66 wil dat er veel meer aandacht komt voor toekomstbestendig, duurzaam bouwen

We moeten anders gaan denken: energieneutraal moet het uitgangspunt zijn voor toekomstige woningbouw. Natuurlijk zijn de kosten belangrijk en zal, zeker bij bestaande plannen, volledig energieneutraal eerder uitzondering dan regel zijn. Maar ook dan kun je in de bouw al rekening houden met maatregelen in de toekomst, bijvoorbeeld door alvast een kabelgoot te trekken van dak naar meterkast voor zonnepanelen. Het gaat om ons leefklimaat, het milieu, om geopolitieke argumenten, maar ook om de portemonnee: de verschuiving die gaande is om in de waarde van een woning meer en meer te laten meewegen hoe groot de kosten voor energie zijn. En nu Wijchen niet meer zo veel mag bouwen, moeten we dat wel zo goed mogelijk doen!

Motie van de fractie van D66
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 9 juli 2015.
Eerste indiener: Willy Brink

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Overwegende, dat

  • Het college de ambitie heeft om Wijchen in 2040 energieneutraal te laten zijn;
  • Er de komende veel minder woningen kunnen worden gebouwd dan eerder was gepland;
  • De tendens in de bouw is om woningen zo duurzaam mogelijk en in toenemende mate energieneutraal te bouwen;
  • Voor de waarde van woningen de energieafdruk steeds belangrijker wordt.

Draagt het college op

  1. Om alle bestaande en toekomstige woningbouwplannen te beoordelen met als doel een maximale inzet op duurzaamheid;
  2. Bij bestaande plannen in overleg te treden met de ontwikkelaars waar er aanpassingen mogelijk zijn (bijvoorbeeld bij de bouw alvast voorbereiden op toekomstig plaatsen van zonnepanelen);
  3. Bij nog goed te keuren plannen ertoe in te spannen dat er een samenhangend energiesysteem komt per woning of groep woningen en dat met bouwers een energieprestatiecontract wordt overeengekomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66
Willy Brink


De motie werd door de raad van Wijchen aangehouden, doordat de stemmen staakten. Komt volgende raadsvergadering terug. Kernachtig Wijchen en de VVD stemden tegen.

Na de vergadering bleek dat er een vergissing was gemaakt met de telling; definitieve uitslag was 12 -11 vóór de motie.